^Atgal į viršų

 

Molėtų gimnazija

Lietuvių English (UK)

Lenkijos mokytų darbo vizitas Molėtų gimnazijoje

Molėtų gimnazija, vykdydama programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) projektą „Inovatyvūs ugdymo metodai - mokinio ir mokytojo sėkmei“, organizavo vieną iš projekte numatytų veiklų – darbo stebėjimo vizitą užsienio šalies mokytojams.

Mūsų gimnazijoje lankėsi keturių mokytojų komanda iš Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Wejherowie  (Lenkija). Kadangi bendrystė su šia mokykla užsimezgė eTwinning platformoje, ieškant partnerių projektams bei bendradarbiaujant virtualiai, tai su svečiais pirmiausiai susipažinome ,,Ledlaužio“ pagalba ir dalyvaudamos netradicinėje lietuvių kalbos pamokėlėje. Vėliau kiekviena mokykla pristatė savo ugdymo įstaigas - jų struktūrą, veiklas, pasiekimus. Buvo įdomu palyginti, kuo esame panašūs ir kur esame skirtingi. Apskrito stalo „Lietuvos ir Lenkijos švietimo sistemos: panašumai ir skirtumai“ metu turėjome galimybę aptarti abiejų šalių švietimo sistemas, vyko ir diskusijos. Svarbiausia šio vizito dalis – atvirų pamokų stebėjimas. Mūsų gimnazijos mokytojos vedė atviras pamokas: teatro (mokytoja J. Žalalienė), integruotas anglų kalbos - sveikos gyvensenos (mokytoja S. Stundienė ir sveikatos priežiūros specialistė D.Burneikienė), geografijos – anglų kalbos (mokytojos R. Čekuolienė ir D. Dirmienė), matematikos – muzikos - anglų kalbos (mokytojos R. Kavaliauskaitė ir R. Vekerotienė), biologijos – vokiečių kalbos (mokytojos R. Mongirdienė ir V. Zapolskienė), istorijos (mokytoja V. Petrauskienė), kūno kultūros (mokytoja K. Knezienė). Daugumoje vestų pamokų dominavo mokinių darbas grupėse, buvo atliekamas eksperimentas, pristatomi paruošti mokinių darbai. Ugdymo procese (anglų kalbos žinių įsivertinimui, išmokimo patikrinimui, bendrųjų kompetencijų įsivertinimui, refleksijai) mokytojos naudojo skaitmeninius įrankius Kahoot bei „Voratinklis“, SMART lentą, pačių sukurtą Bingo žaidimą. Šios pamokos mokytojams – tai proga atvirumui ir naujovėms, keitimasis idėjomis su kolegomis, tobulėjimas tolesnėje profesinėje veikloje. O mokiniams - įtraukiantys aktyvūs ugdymo būdai, užsienio kalbos integravimas į dalyko pamokas, didesnis dėmesys kūrybiškumo ugdymui. Aptariant pamokas viešnios išreiškė vieningą nuomonę – pamokos įdomios bei kūrybiškos, įtraukiančios mokinius į mokymosi procesą, leidžiandžios mokytis ir anglų kalbos.  Lenkijos mokytojos turėjo galimybę stebėti mokyklines varžybas „Makaronų tiltai“. Susipažino su gidų būrelio veikla (neformalusis ugdymas), kurio nariai pravedė ekskursijas anglų kalba „Pažintis po Molėtų gimnaziją” ir „Pažintis su Molėtais”  bei su mokymusi kitose edukacinėse erdvėse – lankėsi UAB ,,Hoda“, dalyvavo edukacinėse programose Lietuvos etnokosmologijos centre, Molėtų turizmo centre. Dalinomės patirtimi apie programos Erasmus+ projektų Molėtų gimnazijoje vykdymą, inovatyvių ugdymo metodų taikymą ugdymo(si) procese. Kartu su Lenkijos mokytojomis dalyvavome VU Užsienio kalbų instituto direktorės R. Kriaučiūnienės paskaitoje - diskusijoje ,,Lietuvos mokytojų požiūris į IDKM/CLIL“ (Integruotas dalyko ir kalbos mokymas), kur turėjome galimybę išsakyti savo požiūrį į IDKM/CLIL bei jo taikymo galimybes mūsų gimnazijoje. Vėliau vyko pažintinė ekskursija po VU biblioteką, Šv. Jonų bažnyčią.

Tokia projekto „Inovatyvūs ugdymo metodai - mokinio ir mokytojo sėkmei“ veikla leido dalyviams atsiskleisti kuo jie yra stiprūs, pasidalinti savo patirtimi su užsienio kolegomis, patobulinti savo profesines, anglų kalbos bei tarpkultūrines kompetencijas.

Molėtų gimnazijos mokytoja Rita Kavaliauskaitė, projekto koordinatorė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

 

Copyright © 2024. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.