^Atgal į viršų

Molėtų gimnazija

Istorija

Svarbiausi faktai

1980 m. Įkurta Molėtų 2-oji vidurinė mokykla, kuriai vadovavo matematikos mokytoja Danguolė Umbrasienė.

1981 m. Vykdytas sustiprintas matematikos mokymas. Mokykla garsėjo aukštais akademiniais ir stojimo į aukštąsias mokyklas rodikliais.

1992 m. Mokyklos direktore paskirta geografijos mokytoja Aušra Narbutaitė, kuri kartu su kūrybingu mokytojų kolektyvu pradėjo mokyklos veiklos kaitą kuriant gimnaziją.

1993 m. Mokytojai gimnazijos klasėms paruošė programas ir mokymo planus, kuriuos patvirtino ŠMM.

1994 m. Atidarytos dvi pirmosios gimnazijos klasės – humanitarinio ir realinio profilio. Trejus metus vykdytas tarptautinis eksperimentas „Psichologinio klimato gerinimas mokykloje“ bendradarbiaujant su Danijos mokytojais

1995 m. Remiantis B. Bloom‘o taksonomija, sukurta mokinių pasiekimų vertinimo sistema. Pradėjo veiklą maironiečiai.

1996 m. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su VGTU

1997 m. LR Kultūros ir švietimo ministerijos kolegijos nutarimu mokyklai suteiktas gimnazijos statusas. Molėtų visuomenei pradėtas organizuoti koncertas, skirtas Kovo 11-ajai, įvyko pirmosios gimnazijos pirmokų krikštynos.

1998 m. Gimnazija įsitraukė į profilinio mokymo eksperimentą, su kitomis Lietuvos mokyklomis nuolat dalijosi savo veiklos patirtimi šioje srityje.

2000 m. Įvestas profilinis mokymas. Atlikta gimnazijos pastato išorės renovacija. Kai GO žaidimą gimnazijos bendruomenei pristatė profesionalas Shinichiro Okada iš Tokijo, įkūrė GO klubas.

2001 m. Gimnazija įtraukta į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą, prisidėta rengiant sveikatą stiprinančių mokyklų audito metodiką.

2002 m. Gimnazija tampa Šiuolaikinių didaktikų centro Kritinio mąstymo ugdymo skaitant ir rašant metodiniu centru. Pradedama bendradarbiauti su A. Adamkienės paramos ir labdaros fondu. Kasmet naujomis knygomis papildomas bibliotekos fondas, mokiniai turėjo galimybę dalyvauti Verslo, Lyderių, Dailininkų mokyklose, mokinių darbai publikuoti kalendoriuje.

2003 m. Vykdomas Dreifuso sveikatos fondo projektas ,,Taisyklinga laikysena – sveikatos pagrindas”.

2004 m. Direktorės pareigoms paskirta matematikos mokytoja – metodininkė Rimutė Guobienė, iki tol dirbusi direktorės pavaduotoja ugdymui. Gimnazija „išgryninta“, joje mokosi tik I-IV gimnazijos klasių mokiniai. Gimnazijos mokytojų bendruomenė dalyvavo rengiant Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito metodikos III dalį. Suburtas gamtosauginis komitetas, gimnazija įsitraukė į tarptautinio Aplinkosauginio švietimo fondo (FEE) gamtosauginių mokyklų tinklą, pradėtos organizuoti tradicinės „Bičių nominacijos“. Per trejus metus atliktas 1–4 aukštų, 3–4 aukštų kabinetų, medicinos kabineto, mokinių tarybos ir psichologo kabinetų, mokytojų kambario, administracijos patalpų, aktų salės kapitalinis remontas. Devynerius metus mokytojai dalyvavo Microsoft, LR ŠMM ir ITC organizuotame konkurse „Virtuali kelionė klasėje“. Vykdomas sveikatinimo projektas ,,Moksleivių netaisyklingos laikysenos ir skoliozės prevencija Molėtų gimnazijoje”

2005 m. Pradėtas organizuoti tradicinis Talentų konkursas. Pradėtas vykdyti sveikatinimo projektas ,,Jodo deficito profilaktika Molėtų gimnazijoje”, kuris tęsėsi dvejus metus. Organizuota ekspedicinė stovykla „Išminties ieškome senelių patirty“, prevencinė stovykla „Atsigręžk į mane“. Vykdytas socializacijos projektas „Žalioji mokykla“.

2006 m. Pradėtas leisti gimnazijos laikraštis „Jaunimo gatvė“, mokinių kūrybos almanachai: ,,Baltas mokyklos langas”, ,,Ir neškis mano širdį su savim…” (2007 m.), „Mokinių kūrybos almanachas“ (2008 m.), ,,Ir mus aplanko mūzos…” (2010 m.), ,,Prie kūrybos versmės” (2011, 2012 m.). Vykdytas tarptautinis projektas su Slovėnijos Kočevje gimnazija „Kuo mūsų kraštas patrauklus Europai“. Gimnazija pirmą kartą už gamtosauginę veiklą apdovanota Žaliąja. Vykdytas socializacijos projektas „Už save ir už draugą“, mokinių mainų projektas su Utenos A. Šapokos ir Vilniaus Užupio gimnazija. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus rajono Pagirių vidurine mokykla.

2007 m. Įkurta gimnazijos internetinė svetainė. Parengtas gimnazijos priestato projektas. Mokiniai ėmė aktyviai dalyvauti meninių fotografijų konkursuose. Vykdyti projektai: ,,Lytiškumo ugdymas Molėtų gimnazijoje”, „Už save ir už draugą“.

2008 m. Su Lenkijos Makovo gimnazija vykdytas tarptautinis projektas „Atstumai skiria – tradicijos vienija“. Vykdytas pilietinio ir tautinio ugdymo projektas „Iš senolių lobyno“, gabių vaikų ir jaunimo projektas „Žvaigždės žiba ne tik danguje“,  psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa ,,Sveikas aš - sveika visuomenė”. Grupė mokinių ir mokytojos dalyvavo istorinio – literatūrinio rašinio „Rezistencijos ir partizanų pramintais takais“ ir laimėjo kelionę į Briuselį.

2009 m. Gimnazijos delegacija pakviesta į pasaulinę gamtosauginę konferenciją Kopenhagoje. Trejus metus dalyvavome NEC projekte „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“, kūrėme Brandos darbo metodiką, išbandėme pilotinius brandos darbus. Ketverius metus dalyvavome Ugdymo plėtotės centro projekto „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14 – 19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui“ veiklose, išbandėme modulinį mokymą. Pagal Europos Sąjungos finansuojamus projektus „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“ bei „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūros gerinimas“ atnaujinta gamtos mokslų, menų ir technologijų kabinetų įranga, sukurtos mokytojų darbo vietos. Įkurtas pilietinio ir tautinio ugdymo klubas „Mes – gimnazistai“. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su M Romerio universitetu, Raseinių rajono Ariogalos gimnazija, keturšalė sutartis su Ignalinos , Zarasų „Ąžuolo“, Visagino Verdenės gimnazijomis. Su šiomis ugdymo įstaigomis ir Zarasų Salako pagrindine mokykla dalyvauta gabių vaikų ir jaunimo meninių fotografijų kūrimo projekte „Menas teikia džiaugsmą“.

2010 m. Vykdytas daugiašalis Comenius projektas su Anglijos Welingore jaunimu „S.O.S. Nature“. Pradėtas organizuoti tradicinis krepšinio turnyras „Aš, tėtis (mama), draugas (-ė)“. Pirmą kartą dalyvaujame akcijoje „Darom“.

2011 m. Dalyvavome projekte „11–12 klasių mokinių verslumo ugdymas taikant netradicines ugdymo formas“. Išleista gimnazijos knyga „Molėtų gimnazija – ieškojimai ir atradimai“. Dalyvaujame PIC ir UPC „Pedagogų stažuočių Lietuvoje programų parengimo ir įgyvendinimo paslaugos“ projekte. Pradėti leisti fotoalbumai: ,,Molėtų gimnazija 2011-2012 m. m.“, ,,Molėtų gimnazija 2012-2013 m. m. Išleistas vienetinis meninių nuotraukų albumas ,,O, stabtelėk, akimirksni” (2012 m), ,,Abiturientų laiškai“. Gimnazistai ėmė vilkėti uniformas. Vykdytas neformaliojo ugdymo projektas „Kuriame Molėtų gimnazijos televiziją“. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus universitetu ir LR Seimu.  

2012 m. Įsitraukėme į Europos socialinio fondo projektą ESF Akademija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“, AKIM (Aukštosios kultūros impulsai mokykloms) projektą. Užbaigtas ir atiduotas gimnazijos bendruomenei priestatas, kuriame įsikūrė valgykla ir informacinis centras. Įvyko gimnazijos priestato atidarymo šventė. Įsteigtas debatų klubas. VU Teisės fakulteto Alumni stipendija pradėta teikti geriausiam abiturientui. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su ISM vadybos ir ekonomikos universitetu.

2013 m. Tapome UNESCO asocijuotųjų mokyklų tinklo nariais. Dalyvaujame ŠMM Švietimo aprūpinimo centro, VšĮ Mokyklų tobulinimo centro ir ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto įgyvendinamo ESF projekto „Lyderių laikas 2“ Neformaliųjų švietimo lyderystės studijų programos mokymuose. Dalyvaujame Šiuolaikinių didaktikų centro vykdomame projekte „Kritinio mąstymo kompetencijų plėtojimas neformalaus ugdymo veiklose“. Pradėta organizuoti Padėkos diena. Vykdytas neformaliojo ugdymo projektas „ Kuriame menines fotografijas“. Išleista esamų ir buvusių gimnazistų bei jų mokytojų meninių fotografijų knyga „Sustabdyti akimirksniai“.

2014 m. Įkurtas mokyklos muziejus. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Pasvalio rajono Vaškų mokykla. VU Alumni stipendija įteikta abiturientei Monikai Kazlauskaitei. Vykdyti projektai: „Auginkime vieni kitus“, „Skrydis verslo klase“, „ESF Akademija (III kursas)“. Dalyvauta A.Adamkienės labdaros ir paramos fondo uždaryme. Dvi gimnazistės tapo respublikinio meninio projekto „Knyga“ laureatėmis. Gimnazijos choras dainavo jubiliejinėje Dainų šventėje „Čia mano namai“. Valdovų rūmuose apdovanota Ūla Urbonavičiūtė – viena geriausių 2014 m. Lietuvos abiturientų. Dvi abiturientės gimnaziją baigė su pagyrimu.

2015 m. įsteigta VGTU klasė. Organizuota Refleksijos diena.

Gimnazija tapo Sąžiningų mokyklų tinklo nare. Gamtosauginė veikla įvertinta devinta Žaliąja vėliava.

Laimėjimai respublikinėse olimpiadose, konkursuose, turnyruose: B.Dranseikaitė istorijos olimpiadoje laimėjo antrąją vietą, J.Kaminskaitė jaunųjų filologų konkurse laimėjo trečiąją vietą, G.Bržozauskaitė tapo „Pavasario balsų “ poezijos konkurso laureate, rašinių konkurse „Mano kišenpinigių istorija“ V.Čivaitė laimėjo antrąją vietą, „Basketnews.lt Lietuva“ turnyre užimta trečioji vieta. Mokyklų futbolo žaidynėse „Ežiogolas“ laimėta antroji vieta apskrityje.

Širvintų krašto jaunųjų matematikų komandiniame konkurse mokytojo A.Kuliešiaus taurei laimėti gimnazijos II klasių komanda laimėjo trečiąją vietą.

B.Dranseikaitei įteikta VU Teisės fakulteto ir advokato V.Markevičiaus kontoros „Marger“ stipendija.

Abiturientės plaukikės R.Kraujelytės biografija publikuota leidinyje „Kas bus kas. Lietuvos ateitis“.

Vykdomi projektai: tarptautinis projektas „Open the door“ su Estija, su Švenčionių Mindaugo, Ignalinos, Kupiškio Lauryno Stuokos – Gucevičiaus, Zarasų Ąžuolo gimnazijomis socializacijos projektas „Vienykimės po gerumo sparnu“, su Molėtų krašto muziejumi - Kultūros paveldo departamento projektas „Pamilk kraštą jį pažindamas“. Vykdyti devyni neformaliojo ugdymo projektai: Etno klubas, „Molėtų krašto keliais“, Lietuvos etnografinių regionų pažinimas per keliautojų sąjungos ir savarankiškai organizuotus pėsčiųjų žygius, „Maironiečiai – savo krašto piliečiai“, „Intelektualiojo žaidimo GO populiarinimas“, „Dainuoju Lietuvai lietuviškai“, „Biocheminės technologijos arčiau mūsų“, „Planuok karjerą atsakingai“, „Sportas visiems“. Vyko tarptautinio projekto „Dieta žaliajai planetai“ konferencija. 

Trys mokytojos savo kvalifikaciją kėlė tarptautinėse stažuotėse Estijoje, Bulgarijoje, Suomijoje.

Vyko rajoninė konferencija „Sąjūdžio dvasia gyva“. ŠMM ir LMNŠC organizuoto konkurso „Pilietiškumo sėkmės istorija“ baigiamajame renginyje pristatyti keturi pilietiškumo ugdymo projektai.

Molėtų dailės galerijoje eksponuota meninių fotografijų paroda „Čia Lietuva“.

Gimnazistai dalyvavo iniciatyvoje „Lietuvai ir man“ - ant Gediminaičių stulpų Nacionalinėje dailės galerijoje užrišo 200 draugystės apyrankių.

Gimnazijoje lankėsi ŠMM ministrė A.Pitrėnienė.

2016 m. 

IIId klasės mokinė Vaida Čivaitė dalyvavo rašinio konkurse „Laiškas bendraamžiui“. Jos rašinys „Mano drauge iš Lietuvos, rašo tau šešiolikmetė/is iš Gruzijos...“ pateko tarp geriausiai įvertintų rašinių ir buvo susegtas į knygą, kurią įteikė Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijai ir VU bibliotekai.

Vasario 16 – ąją, švenčiant Lietuvos Nepriklausomybės dieną, Molėtų gimnazijoje buvo surengtas respublikinis GO turnyras „Foras 2016“. 

22-osios Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo regioninio etapo olimpiadoje II vietą laimėjo  IVd klasės gimnazistė Violeta Skinderytė.   

IVc klasės mokinė Skaistė Tamoševičiūtė 48-ajame Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurse apdovanota Švietimo ir mokslo ministerijos III laipsnio diplomu už gerą prozą.

Debatų komanda tapo nacionalinio debatų turnyro nugalėtoja.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventei paminėti  gimnazijos mokiniai kvietė  į kasmetinį –  jau dvidešimtąjį - gimnazijos koncertą „Žiburys laimei“.

Gimnazija dalyvavo Nordplus Junior projekto "Open the door"  veiklose.

Dešimtąjį kartą buvo įteikta Žalioji vėliava ir Tarptautinės gamtosauginių mokyklų programos sertifikatas.

Molėtų gimnazijos komanda dalyvavo respublikinėje viktorinoje „Kazys Grinius ir demokratinių tradicijų kūrimasis Lietuvoje“.

Respublikiniame moksleivių integruotame technologijų ir literatūros konkurse „Kūrybos paukštė“ IIId klasės mokinė Danielė Jogėlaitė už eilėraščius laimėjo trečią vietą.

Id klasės mokinei  Luknei Kraujelytei epistolinio konkurso „Parašyk laišką sau – 45-erių metų žmogui“ nacionaliniame etape skirta antroji vieta.

Bragoje (Portugalija) vyko tarptautinis programos „eTwinning“ profesinės raidos seminaras „Programavimas ir robotika: ateitis yra dabar“ („Coding and Robotics: The Future is now!“), kuriame dalyvavo gimnazijos mokytoja V. Janušienė.

Molėtų gimnazija  rengė Lietuvos jaunimo iki 20 metų GO čempionatą, kuriame Luknė Kraujelytė laimėjo antrąją vietą, o Ieva Sireikaitė buvo trečia.

Olimpinės fotografijos 2016 konkurse laureatais tapo  Agnė Kazlauskaitė ir Arnas Strumila.

Švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė apdovanojo gimnaziją padėka, ŠMM dovana  už aktyvų  dalyvavimą Mokyklos bendruomenės metų konkurse. 

Vaikų gynimo dieną gimnazistai dalyvavo II  respublikinėje sporto ir meno šventėje „Adamkiada“.

Organizuota paskutinė mokslo metų netradicinė pamoka – akordeono muzikos koncertas „Muzika draugams“.

Sėkmingai „studijavome“  ESF Akademijoje.

Molėtų gimnazijos debatų komanda - Nacionalinės debatų akademijos 2016 dalyvė.

Įgyvendintas projektas „Giedraičių giminės keliais: nuo gimtinės Giedraičiuose iki Varnių“.

Mokytoja R. Kavaliauskaitė  dalyvavo tarptautinėje eTwinning teminėje konferencijoje Florencijoje (Italija). Konferencijos tema - „Pilietiškumas: nauja etika 21-ajam amžiui - eTwinning indėlis“ (Citizenship: A new ethic for the 21st Century – the contribution of eTwinning”).

Gimnazijoje lankėsi žymus istorikas, daugelio istorinių knygų ir straipsnių autorius, TV laidų kūrėjas ir vedėjas, Lietuvos nacionalinės premijos laureatas, Vilniaus universiteto profesorius Alfredas Bumblauskas. 

Molėtų gimnazija, kaip partnerė, dalyvavo programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo 2016 m. strateginių tarpmokyklinių partnerysčių projekte ,,Innovative Generation“, kurio koordinatorius yra Collegio Rotondi (Italija).

Gimnazijos biblioteka vykdė  projektą „Atverk vasarai duris“.

Vokiečių kalbos mokytoja V. Zapolskienė ir biologijos mokytoja R. Mongirdienė su pirmų klasių gimnazistų grupe dalyvavo Goethe’s instituto vykdomame tarptautiniame projekte CLILIG @ LITAUEN.

Baigėsi  „Bendruomeniškumo kaleidoskopas“ projektas.

Vykdytas projektas „Būkime kartu“ su Pabradės ir Paberžės mokyklomis.

Dominykas Repečka pelnė pagyrimo raštą, Arnas Strumila, Agnė Kazlauskaitė – padėkos raštus  Kauno moksleivių techninės kūrybos centro  ir Kauno jaunimo žiniasklaidos centro rengtame respublikiniame jaunimo fotoreportažų konkurse „Krištolinis objektyvas“.

2017 m.

Metų mokytoja 2016 tapo biologijos mokytoja ekspertė Regina Mongirdienė. Jai įteiktas Molėtų rajono savivaldybės padėkos ženklas.

Mokytojų dienos proga Mero apdovanojimas įteiktas matematikos mokytojai ekspertei Ritai Kavaliauskaitei.

Padėkos angelą Molėtų rajono meras Stasys Žvinys įteikė gimnazistui Arturui Cesiuliui.

Mokytoja Valentina Zapolskienė stažavosi Goeth‘es institute, Vokietijoje.

Organizuota metodinė diena „Ugdymas asmeninei pažangai“.

Pirmą kartą Lietuvos etnokosmologijos muziejuje organizuotas Lietuvos moksleivių etnokultūrinis festivalis - konkursas „Pasveikink Saulę”.

Antrokai dalyvavo integruotos dienos „Epochos. Renesansas“ veiklose.

Pristatytas dešimtas mokinių kūrybos almanachas „Pro kūrybos langą...“

Vienuoliktą kartą įteikta Žalioji vėliava bei tarptautinis Gamtosauginių mokyklų sertifikatas.

Laimėjimai konkursuose. Komanda „BioMGindikatoriai“ tapo pirmosios nacionalinės „Žaliosios olimpiados“ nugalėtoja ir laimėjo kelionę į Vokietiją. Ugnė Berdiajevaitė pateko į Nacionalinio pradedančiųjų debatų turnyro geriausių kalbėtojų dešimtuką. Konstantinas Misiūnas ir Erika Vidžiūnaitė tapo respublikinės jaunųjų astronomų viktorinos „Po žvaigždėtu dangum“ I ir II vietų laimėtojais. Mykolas Laurinavičius laimėjo piešinių konkurso „Piešiu Jeruzalę“ pirmąją vietą. II klasių komanda matematikų komandiniame konkurse mokytojo Antano Kuliešiaus taurei laimėti iškovojo III vietą.

Sportiniai laimėjimai. Molėtų rajono mokinių, gim. 2001 m., žaidynių krepšinio varžybose gimnazijos sportininkai užėmė pirmąją vietą ir dalyvavo zoninėse varžybose, kuriose laimėjo antrąją vietą. Gimnazistas Kajus Miltenis už aktyvumą, gerą mokymąsi, sportinius rezultatus reprezentuojant savo mokyklą visuomenėje pelnė apdovanojimą „Adamkiados garbė“.

Veikė fotografijų parodos: „Nueinantys...“ ir „Molėtai sportuoja“. Agnė Kazlauskaitė ir Dominykas Repečka tapo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuoto „Olimpinės fotografijos 2017“ konkurso laureatais.

Mokinių taryba su Molėtų kultūros centru surengė labdaringą Valentino dienos koncertą „Dalinkis meile“.

Molėtų gimnazijoje rekordas – 42 donorai dovanojo kraujo Nacionaliniam kraujo centrui. Gimnazijoje steigiama jaunųjų maltiečių grupė.

Savivaldybės organizuotame renginyje „Idėja+ “, skirtame Europos jaunimo savaitei paminėti, dalyvavo ir Molėtų gimnazija, registravusi tris idėjas.

Gimnazistų grupė „Actas“ muzikavo respublikiniame Andriaus Mamontovo dainų festivalyje. Gimnazistų komanda dalyvavo LR Seime vykusioje viktorinoje „Valstybingumo link: lietuvių politiniai siekiai 1914–1917 m.“.

Vykdytas programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo 2016 m. strateginių tarpmokyklinių partnerysčių projektas ,,Innovative Generation”mobilumas (Learning, Teaching and Training Activities) Lenkijoje, Belgijoje, Ispanijoje, Lietuvoje. Vykdytos programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo 2017 m. strateginių tarpmokyklinių partnerysčių projekto ,,My career in Europe“ veiklos Makedonijoje.

Vokiečių kalbos mokytoja Valentina Zapolskienė ir biologijos mokytoja Regina Mongirdienė dalyvavo Goethe‘s instituto vykdomame tarptautiniame projekte „Integruoto dalyko ir vokiečių kalbos mokymas Lietuvos mokyklose“.

Vykdyti šalies projektai: Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos organizuotas projektas „Pokalbiai apie emigraciją 2“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotas pilotinis jaunimo pilietiškumo ir socialinės atsakomybės ugdymo projektas „Nepamiršk parašiuto“, Nekilnojamojo kultūros paveldo projektas „Piliakalniai, menantys karaliaus Mindaugo laikus“.

Dalyvauta ESF Akademijos studijose, kurių tema „Išbandyk savanorystę su ESF Akademija“.

Bendradarbiavimas su aukštosiomis mokyklomis. Organizuota VGTU diena. „Makaronų tiltų 2017“ čempionate gimnazistų komanda laimėjo „Gražiausio tilto“ nominaciją FB socialiniame tinkle. Paula Meškėnaitė ir Akvilė Višniauskaitės konferencijoje „Kurkime ateitį kartu su VGTU“ skaitė pranešimą ,,Gamtinio vandens kietumas ir jo minkštinimas“. Dalyvauta VGTU projekte „Kūrybinės industrijos: nuo idėjos iki produkto“, mokslo festivalyje „Erdvėlaivis Žemė 2017”.

Organizuota tradicinė Vilniaus universiteto diena gimnazijoje. Prof. habil. dr. Vytauto Nekrošiaus rūpesčiu šeštąjį kartą Teisės fakulteto Alumni draugija skyrė stipendiją, kuri įteikta abiturientui Mantui Ramonui. Vyko Mobilios bioklasės – Vilniaus universiteto ir Thermo Fischer scientific - bendras projektas.

LR Seimo narys Petras Čimbaras dovanojo išvyką į Seimą ir Valstybės pažinimo centrą. Gimnazijoje lankėsi svečiai: poezijos knygos „Singerstraum“ autorė Giedrė Kazlauskaitė, psichologas Evaldas Karmaza, lengvaatletis, disko metikas, Olimpinių žaidynių čempionas, dukart pasaulio čempionas Virgilijus Alekna, politinis veikėjas, Seimo narys Gabrielius Landsbergis, Power Hit Radio laidų vedėja Raminta Vyšniauskaitė-Vasiliauskienė, VU Biotechnologijos instituto biochemikas profesorius Virginijus Šikšnys, aktorius Raimondas Lukšas, studentai.

Gimnazistė Ieva Sireikaitė tapo Lietuvos GO jaunimo čempione. Gimnazijos GO klubas suorganizavo respublikinį šio intelektualaus žaidimo turnyrą „FORAS 2017“.

2018 m.

2018 m. iškilmingai paminėjome valstybės šimtmetį – organizuota akcija „Žydintys Molėtų tiltai“.

Tradiciškai minėta Sausio 13-oji, organizuotas Šimtadienis, Kovo 11-osios koncertas Molėtų visuomenei,  Bičių nominacijos, Paskutinio skambučio šventė.

Dalyvauta pilietinėje iniciatyvoje „Atminties kelias“, skirtoje žydų genocido dienai paminėti. 

Vyko Muzikos vakaras,  pamokos ir edukaciniai užsiėmimai VU, Refleksijos diena, netradicinės pamokos, veiklos rajono įmonėse,  matematikos savaitės debatai „Matematika - tai galimybė įveikti iššūkį“, gamtos mokslų savaitė su pradinukais, mokytasi gamtoje ir iš gamtos Labanoro regioniniame parke, edukacija Valstybės pažinimo centre, integruota diena – Renesansas, judrioji mankšta „Vyturėlio“ darželyje, „Makaronų tiltai“. 

Gauta Lietuvos policijos padėka už dalyvavimą konkurse, skirtame Tarptautinei antikorupcijos dienai.

Dvylikta Žaliąja vėliava ir gamtosauginių mokyklų sertifikatu įvertinta gimnazijos gamtosauginė veikla.

Dalyvauta Šimtmečio dainų šventėje.

Pristatytas mokinių kūrybos almanachas „Pro kūrybos langą“.

Įkurta jaunųjų maltiečių grupė.

Gimnazijoje svečiavosi VU dėstytojai, aktorius Vidas Bareikis, politikai Audronius Ažubalis, Paulius Saudargas, Valentinas Stundys, poetė Greta Ambrazaitė, KTU žygeivių klubo „Ąžuolas“ nariai Liepa Julija Pusvaškytė ir Jonas Bajorūnas, sociolingvistė Loreta Vaicekauskienė.

Vykdyti projektai:  „Būk pilietiškas ir atsakingas“, „Nepamiršk parašiuto“, „Erasmus+" 2 tarpmokyklinių strateginių partnerysčių projektas „Innovative Generation“, „Erasmus+“ 2 tarpmokyklinių strateginių partnerysčių projektas „My career in Europe“. 

Mokytojos Valentina Zapolskienė ir Regina Mongirdienė su  gimnazistais dalyvavo Goethe’s instituto projekte CLILIG @LITAUEN.

Gimnazijoje veikė Dominyko Repečkos fotoparoda „Aštuoniolika“.

Mokinių taryba organizavo Utenos ir Molėtų mokyklų mokinių mainus.

Vyko LMS inicijuotas renginys „Laiko kapsulė“.

Grupė sportininkų dalyvavo bėgime aplink Želvų ežerą, skirtame Sausio 13-ajai. Organizuotas 5-asis Solidarumo bėgimas.

52 pirmokai dalyvavo gabių ir žingeidžių mokinių tyrime.

Kovo 13 dieną užfiksuotas gimnazijos skaičiaus π rašymo iš atminties rekordas. Pirmąja Molėtų gimnazijos čempione tapo Izabelė Makūnaitė, iš atminties parašiusi 206 skaičiaus π skaitmenis.

VU Teisės fakulteto stipendininke tapo abiturientė Lina Jamantaitė. 

Molėtų savivaldybės padėkos ženklas įteiktas Klaudijui Mackoniui už labai gerus mokymosi rezultatus, aktyvų dalyvavimą krašto kultūriniame gyvenime bei Molėtų garsinimą šalyje ir pasaulyje. 

Mero padėkos raštu už puikius mokymosi rezultatus, pasiekimus olimpiadose, aktyvią visuomeninę veiklą apdovanota Monika Leišytė. 

Molėtų rajono jaunimo reikalų tarybos padėka už aktyvų jaunimo politikos formavimą rajone įteikta Adui Oleinik.

 Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjos padėkos raštai įteikti Miglei Urbonaitei, Linai Jamantaitei, Giedrei Narsevičiūtei, Urtei Pumputytei, Žiedūnei Dubnikovaitei.

Gimnazijos baigimo proga abiturientai apdovanoti rėmėjų stipendijomis. Monika Leišytė ir Klaudijus Mackonis pelnė biotechnologinės farmacijos UAB „Sicor Biotech“ gamyklos direktoriaus Giedriaus Žundos stipendiją.  

Visuomenės veikėjo, švietimo draugijos „Rytas“ pirmininko, kunigo, profesoriaus Petro Kraujalio (Vieštauto) vardo stipendija, kurią įsteigė artimas giminaitis, Vilniaus universiteto Tarybos pirmininkas Rimantas Kraujalis,  paskirta Žiedūnei Dubnikovaitei. 

Mingailei Adelei Maželytei skirta Angonitos Rupšytės – LR Seimo  parlamentarizmo istorinės atminties skyriaus vedėjos stipendija. 

Asociacijos „Molėtų krašto iniciatyvos“ stipendija atiteko Medai Petrošiūtei. 

LR Seimo nario P. Čimbaro padėkos ir dovanos skirtos Tomui Klevui, Domui Kazlui, Miglei Urbonaitei, Gabrielei Dirmaitei, Arturui Cesiuliui.

Pirmą kartą gimnazijos istorijoje abiturientų brandos egzaminai įvertinti net devyniais šimtukais: 4 anglų kalbos (mokytojos Danguolė Dirmienė, Vita Maželienė, Stasė Stundienė, Elinga Šimkūnaitė), 5 informacinių technologijų (mokytoja Valentina Janušienė). Klaudijus Mackonis gavo du šimtukus.

Šeši abiturientai gimnaziją baigė puikiai ir labai gerai. Miglei Urbonaitei įteiktas Brandos atestatas su pagyrimu.

Mokytojos Stasė Stundienė ir Vita Maželienė apdovanotos Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo Garbės raštais.

Aurita Petrulytė (mokytoja  Skaidrina Laurinavičienė) dalyvavo nacionaliniame konkurse „Lietuvos istorijos žinovas“.

Aurita Petrulytė (mokytoja Lina Urbanavičienė) tapo Kazimiero Simonavičiaus universiteto esė konkurso „Ateities lingvistas“ nugalėtoja  ir pelnė I laipsnio diplomą.

Molėtų gimnazijos komanda „Bio MG indikatoriai“ - pirmosios nacionalinės „Žaliosios olimpiados“ nugalėtoja – lankėsi Vokietijoje (mokytoja Regina Mongirdienė).

Žiedūnė Dubnikovaitė (mokytoja Jolanta Žalalienė) - Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso nugalėtoja. 

Agnė Jurgelėnaitė pateko į Lietuvos mokinių istorijos olimpiados geriausiųjų dešimtuką ir svečiavosi Briuselyje.

Ieva Narauskaitė (mokytoja Daiva Sičiūnienė), Ia klasė pelnė Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pagyrimo raštą už gerą prozos kūrinį, pristatytą Lietuvos mokinių vieno kūrinio konkurse „Labas“.

Karolina Gaižutytė dalyvavo „Kalbų kengūros“ lyderių ture. 

II c klasės mokinys Titas Lesnikauskas  nacionaliniame „Matmintinio “ 7-12 klasių konkurse užėmė IV vietą ir  dalyvavo tarptautiniame konkurse, kuris vyko Lvove (Ukraina). 

Dominykas  Repečka laimėjo II vietą  respublikiniame jaunimo fotoreportažų konkurse „Krištolinis objektyvas“, Motiejus  Laurinavičius pelnė nominaciją už kūrybinius ieškojimus.

Dominykas  Repečka tapo Lietuvos mokinių fotografijos konkurso  prizininku (mokytoja Jolanta Liubeckaitė).

Kornelija  Baltuškaitė respublikiniame renginyje „Moksleivių teisinio švietimo programa“ laimėjo III vietą (mokytoja  Skaidrina Laurinavičienė).

Kipras  Mongirdas  respublikiniame projekte „Giminės medis – 2018“ laimėjo I vietą (mokytoja  Virginija Petrauskienė).

Respublikinėje viktorinoje „Po žvaigždėtu dangum“ I vietą laimėjo Konstantinas  Misiūnas, II vietą - Titas  Stelmokas (mokytoja Irena Jančionytė).

Gimnazistų komanda „Liuosybės frakcija“ respublikinėje viktorinoje „Vieni iš daugelio: 1918 m. vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės  Akto signatarai – valstybės kūrėjai“  laimėjo III vietą (mokytoja  Skaidrina Laurinavičienė).

Nacionalinio konkurso „Pamoka gamtoje: svajokime drauge“ prizininkai: Elinga Jurkūnaitė, Izabelė Makūnaitė, Toma Misiulytė, Justina Židonytė, Eimantas Višumirskas (mokytoja Regina Mongirdienė).

Agota Dranseikaitė su broliais tapo Lietuvos švietimo įstaigų vaikų ir mokinių vokiškų dainų festivalio 2018 laureatais.

Rajono mero padėkos angelas įteiktas abiturientei Justinai Židonytei.

2019 m. 

Vyko mokinių kūrybos almanacho „Sielos deimančiukai“ pristatymas, Muzikos vakaras, tradicinis šaškių turnyras, Lietuvos GO mėgėjų turnyras „Foras 2019“, Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ ne tik gimnazijoje, bet ir tėvų darbovietėse, Užgavėnės, renginių ciklas „Lietuvai ir man“, Talentų vakaras, virtuali viktorina „Lietuvai 101“, kurią organizavo mokinių taryba, Menų savaitė, Šimtadienis, netradicinė istorijos pamoka, integruota pamoka „Ar Čiurlionis įkvepia?“, geografijos pamoka Molėtų TVIC, π -ragų šventė matematikos savaitėje, Makaronų tiltai, integruota diena – Renesansas, Prevencinė diena antrokams, Paskutinis skambutis, „Bičių“ nominacijos, XXII laidos abiturientų išleistuvės, Europos kalbų diena, Rudens lygiadienio minėjimo šventė, Mokytojų diena, Žalingų įpročių prevencinė savaitė, Košės diena, Pirmokų krikštynos, Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiai, Tolerancijos diena,  renginys, skirtas antikorupcijai, Advento padėkos popietė „Angelo delnuose“, „Gerumo Kalėdų“ akcija.

„Šeimadienyje“, kurį organizavo Molėtų kultūros centras, gimnazistai su mokytojomis Ramute Mikalauskiene ir  Egle Žaliene vedė edukacinius užsiėmimus.

Molėtų viešojoje bibliotekoje veikė gimnazistų darbų paroda „Molėtų ženklai“.

Kas mėnesį apdovanotos geriausiai lankiusios klasės.

Organizuota solidarumo su turinčiais Dauno sindromą akcija #nenurašykopalaikyk.

Dalyvauta iniciatyvoje „Aktyviai, draugiškai, sveikai“ ir pilietinėje iniciatyvoje „Atminties kelias“, mokslo šventės „Tyrėjų naktis - 2019” renginiuose.

Trečią kartą vyko gimnazijos organizuojamas Lietuvos moksleivių etnokultūrinis festivalis - konkursas „Pasveik Lietuvą“.

Gimnazistai mokėsi kurti dieninėje kino stovykloje „Kinometras“.

Tėvų komiteto iniciatyva įkurta dar viena poilsio erdvė.

Pavasarį už 2018 metų gamtosauginę veiklą įteikta12-oji Žalioji vėliava, rudenį – už 2019 metus – 13-oji Žalioji vėliava.

Vyko Kultūros paso renginiai.

Gimnazijoje svečiavosi profesorius Liudas Mažylis, Pasaulio sveikatos organizacijos  Europos regiono biuro Vaikų ir jaunimo sveikatos programos vadovas Dr .Martin Weber,  Pasaulio sveikatos organizacijos atstovė Lietuvoje Ingrida Zurlytė bei Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos priežiūros departamento Rizikos sveikatai valdymo skyriaus vedėja dr. Rita Sketerskienė, VU ir VDU dėstytojai, archeologė Elena Pranckėnaitė, grupė Gelgaudiškio mokytojų, Ukmergės rajono socialinės pedagogės, Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos VGK nariai ir mokinių taryba, LMSU atstovai, žurnalistė, LRT laidų vedėja Audra Girijotė, Nacionalinio Kauno dramos teatro aktoriai Saulė Sakalauskaitė ir Marius Karolis Gotbergas, fotomenininkas Jonas Danauskas.

MRU profesorė dr. Odeta Merfeldaitė ir docentė dr. Asta Railienė mokymuose klasių vadovams, pagalbos mokiniui specialistėms pristatė programos „Savu keliu“ projektinės veiklos modelį 11-12 (3-4 gimnazinėse) klasėms.

Vykdyti tarptautiniai projektai: Erasmus+“ projektas  „Inovatyvūs ugdymo metodai - mokinio ir mokytojo sėkmei“ Portugalijoje ir Molėtuose su mokytojomis iš Lenkijos. „Erasmus+“ 2  projektas „My career in Europe“ Bulgarijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Molėtuose ir VU Gyvybės mokslų centre,  „Erasmus+“ KA2  projektas „Security in ICT“ Čekijoje ir Ispanijoje, „Erasmus+“  projekto „Inovatyvūs ugdymo metodai - mokinio ir mokytojo sėkmei“ kursai „CLIL - Content and Language Integrated Learning“ Graikijoje ir Čekijoje. „Erasmus+“ projekto „Inovatyvūs ugdymo metodai - mokinio ir mokytojo sėkmei“ kursai „CLIL - Technology & ICT Tools for Teachers working with CLIL“ Maltoje, „Erasmus+ KA1“ projektas  „Inovatyvūs ugdymo metodai - mokinio ir mokytojo sėkmei“ Graikijoje ir Lenkijoje.

Vykdant projektą „Erasmus+“ KA2  „Security in ICT“, Molėtuose lankėsi Čekijos, Ispanijos, Portugalijos bei Slovakijos mokinių ir mokytojų grupės.

Gimnazistai dalyvavo Policijos departamento projekte „Būk pilietiškas ir atsakingas“,  „Sodros“ projekte „Nepamiršk parašiuto“,  projektuose „Kodas – Nemunas“, „Jogailaičių giminės pėdsakais Lietuvoje“ ir „Išjudink kitus“. Dalyvauta tarptautinio projekto „Medžių asmens sargybiniai“ veiklose, projekte „O kaip vokiškai?“.

Akvilė Vorobjovaitė tapo respublikinio kūrybinių darbų konkurso - parodos „Padovanok man angelą“ III vietos laimėtoja (mokytoja Zita Spranginienė).

Aurita Petrulytė ir Danielė Arlickaitė Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje laimėjo II vietą (mokytojos Lina Urbanavičienė bei Daiva Sičiūnienė).

Viltautė Valeikaitė, Akvilė Vorobjovaitė, Airidas Kabelis, Jonė Sakalauskaitė, Gytis Šermukšnis, Gedvilė Prušinskaitė tapo gamtos mokslų varžytuvių „Žemė, ugnis, vanduo, oras ir mes“ prizininkais.

Augustė Tūbaitė - XII kasmetinio Europos mokinių rašinio konkurso, skirto DNR dienai, nugalėtoja bei respublikinio mokinių integruoto technologijų ir literatūros konkurso „Kūrybos paukštė – 2019“ laureate.

Deividas Šaltenis – Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ zoninio turo laureatas, respublikinio turo prizininkas (mokytojas Dalius Kavoliūnas).

Akvilė Višniauskaitė tapo Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso zoninio etapo II vietos laimėtoja (mokytoja Jolanta Žalalienė).

Luknė Kraujelytė - 51 - ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso II vietos laimėtoja, respublikinio jaunųjų dramaturgų konkurso „Išskleisk kūrybos sparnus“ laureatė (mokytojos Lina Kraujelienė, Jolanta Žalalienė).

Akvilė Vorobjovaitė - mokinių konkurso „Kūrybos pavasaris“ laureatė (mokytoja Daiva Sičiūnienė).

Aurita Petrulytė ir Agnė Jurgelėnaitė - mokinių konkurso „Kūrybos pavasaris“ laureatės (mokytoja Lina Urbanavičienė).

Komanda „Ekostazė“, parengta mokytojos Reginos Mongirdienės, dalyvavo nacionalinės „Žaliosios olimpiados 2019“ finale ir užėmė ketvirtą vietą.

Gimnazistų komanda, parengta mokytojos Irenos Jančionytės, dalyvavo konkurse „UKTech@s 2019“.

Viltautė Valeikaitė, dalyvavo respublikinio anglų kalbos konkurso šalies etape  ir buvo apdovanota diplomu bei atminimo dovana (mokytoja Vita Maželienė).

Dominykas Repečka, Judita Rameikaitė ir Motiejus Laurinavičius dalyvavo tarptautiniame piešinių ir fotografijos darbų konkurse  „Trijų spalvų istorija“ ir pelnė padėkos raštus.

Agnė Žvinytė tapo respublikinio portfolio konkurso „Auksinis kadras“ nugalėtoja (mokytoja Jolanta Liubeckaitė).

Mišrus jaunimo choras „MG“ dainavo Lietuvos moksleivių ir jaunimo chorų festivalyje - konkurse „Mes Lietuvos vaikai”, tarptautinėje moksleivių mišrių chorų šventėje „Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą“ (mokytoja Rūta Vekerotienė).

Enija Šlikaitė ir Emilija Macijauskaitė, vadovaujamos chemijos mokytojos Irmos Kiliuvienės, atliko tiriamąjį darbą „Cheminis eksperimentas virtuvėje“ ir jo rezultatus pristatė universitetinėje moksleivių konferencijoje „Kurkime ateitį kartu su VGTU“.

Abiturientai Justina Židonytė ir Eimantas Višumirskas (mokytoja Irma Kiliuvienė) skaitė pranešimą Nacionalinėje mokinių A. Basalyko aplinkotyros darbų konferencijoje.

Viltautė Valeikaitė ir Jūrita Kaušinytė dalyvavo Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 30-mečio renginyje „Vaikų forumas“.

Aurelija Šiškaitė tapo respublikinės astronomų viktorinos „Po žvaigždėtu dangum“ laureate (mokytoja Irena Jančionytė).

Jūratė Grigelevičiūtė ir mokytoja Eglė Žalienė dalyvavo parodoje - konkurse  „Dūzgiam Kalėdos sode“.

Parodoje „Žiemos puokštė“ Kauno MAIK Augustės Pernavaitės ir Viltautės Valeikaitės adventinis vainikas „Metų pėdos“ nominuotas už jautriai perteiktą temą, Indrės Kernagytės ir Deimantės Stankevičiūtės adventinis vainikas „Pelytės sapnas“ - už originalius kompozicinius sprendimus (mokytoja Zita Spranginienė).

Gimnazistai su mokytoja Skaidrina Laurinavičiene dalyvavo viktorinoje „Teisė ir pareiga: LR Seimo rinkimai  1920-1940 m.“, vykusioje  Seime.

Respublikiniame jaunimo fotoreportažų konkurse„Krištolinis objektyvas 2019“ Motiejus Laurinavičius pelnė nominaciją  „Už kūrybinius ieškojimus“, Medeinė Šeštokaitė - padėką.

Konkurso „Raštingiausias rajono mokinys“ nugalėtojai: Urtė ( Ib ) – pirmoji vieta tarp rajono devintokų, Miglė ( Ia ) ir Gustas ( Ic ) – antrosios vietos laimėtojai, Simona ( Ib ) – trečiosios vietos laimėtoja, Ilona ( IIc ) – pirmosios vietos laimėtoja, Kamilė ( IIa ) – trečiosios vietos laimėtoja.

Girmantas Pečiulis, Agnė Jurgelėnaitė ir mokytoja Virginija Petrauskienė lankėsi Strasbūre.

Grupė gimnazistų turistavo Taline, dalyvavo kruize Baltijos jūros keliais.

Gimnazijos mokytojai dalyvavo regioninėje švietimo parodoje „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“, keliavo po Pietryčių Lietuvą, svečiavosi Ignalinos gimnazijoje.

Grupė mokytojų skaitė pranešimus Molėtų progimnazijoje vykusioje rajono mokytojų metodinėje dienoje – pedagoginių idėjų mugėje „Geros mokyklos link“.

Metodinės tarybos iniciatyva buvo organizuotas gimnazijos mokytojų metodinis pasitarimas „Idėjų mugė“.

Gimnazijos pedagogai ir darbuotojai dalyvavo LEAN mokymuose.

Gimnazijos komanda tapo mokyklų lyderystės  projekto „Lyderių laikas 3“ dalyve.

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Molėtų progimnazija.

Gimnazistai dalyvavo Lietuvos mokyklų sporto žaidynių zoninėse vaikinų stalo teniso varžybose,  Lietuvos merginų salės futbolo žaidynių „Ladygolas“ finaliniame etape. Pirmokai tapo rajono  mokinių žaidynių krepšinio varžybų nugalėtojais. Komanda „Vibracija“ pasipuošė  Juventus krepšinio lygos bronzos medaliais, gimnazistės laimėjo pirmą vietą rajono smiginio varžybose ir atstovavo rajonui finalinėse varžybose.

Organizuotas futbolo turnyras, skirtas Pasaulinei dienai be tabako.

Gimnazijos komanda - Lietuvos mokyklų futbolo žaidynių „Golas“ U17 apskrities finalo nugalėtoja, superfinalo dalyvė.

Vaikinų salės futbolo komanda dalyvavo U16 Lietuvos mokyklų vaikinų FUTSAL žaidynių „Mrgolas“ superfinale.

VU Teisės fakulteto stipendija įteikta abiturientei Auritai Petrulytei. Aštuoni abiturientai vidurinio ugdymo programą baigė labai gerai, gauti trys aukščiausi brandos egzaminų įvertinimai. Dviem abiturientams stipendijas skyrė „Eksmos“ grupės prezidentas Rimantas Kraujalis, UAB „Biotechpharma“ generalinis direktorius Giedrius Žunda įsteigė penkias stipendijas.

Danielė Arlickaitė tapo Lietuvos maximaliste 2019 ir pelnė pažangos stipendiją.

Gimnazija antrus metus tapo mokslo festivalio „Erdvėlaivis Žemė“ partnere.

Molėtų eglučių alėjoje miestą puošė Ia ir klasės vadovės Onutės  išmanioji eglutė, IIIb ir klasės vadovės Kristinos  eglutė „Dovanėlė“ bei gimnazijos eglutė „Žvaigždė“.

2020 metai

Tradiciškai vyko Sausio 13-osios minėjimas, Šimtadienis, Užgavėnės, Muzikos vakaras, Menų savaitė. Vasario 16-oji, Valentino diena, Kovo 11-oji, Mokytojų dienos šventė, pirmokų krikštynos „Toksiškas virusas“.

Nuo kovo 13 dieną ugdymo procesas gimnazijoje buvo sustabdytas dėl Covid 19 pandemijos. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu 2020 m. kovo 13-27 dienomis mokiniams buvo skirtos  pavasario atostogos. Nuo kovo 30 dienos gimnazijoje, kaip ir visoje Lietuvoje, pradėtas nuotolinis mokymas.

Nuotoliniu būdu dėl karantino organizuota Paskutinio skambučio šventė. 

Egzaminų sesija vyko birželio 22-liepos 21 dienomis.

Neįprastu metu, rugpjūčio 7 dieną, miesto vasaros estradoje 95 XXIII abiturientų laidos gimnazistams įteikti atestatai. Austėja Lukošiūtė gavo brandos atestatą su pagyrimu.  Net septyni abiturientai mokėsi labai gerai: Karolina Karvelytė, Gabija Aleksiejūnaitė, Austėja Trimonytė, Neringa Andrejevaitė, Viltė Stažytė, Augustė Bareikytė, Dovydas Umbrasas. Anglų kalbos šimtukus gavo Austėja Lukošiūtė, Augustė Bareikytė, Elinga Jurkūnatė, Gustas Petkevičius, Viltė Stažytė, Gabija Šeškauskaitė, Dovydas Umbrasas, Gabija Žvinytė (mokytoja Stasė Stundienė); biologijos šimtuku džiaugėsi Austėja Lukošiūtė (mokytoja Regina Mongirdienė).

Rugsėjo 1-osios šventė dėl pandemijos organizuota netradiciškai. Gimnazijos ąžuolų alėjoje susitiko tik I bei IV klasių gimnazistai, kitos klasės bendravo nuotoliniu būdu.

Rugsėjo, spalio mėnesiais ir lapkričio paskutinę savaitę mokytasi kontaktiniu būdu srautais, lapkričio tris savaites ir nuo gruodžio 4 dienos pamokos vyko nuotoliniu būdu. 

Spalio mėnesį prasidėjo gimnazijos vidaus patalpų remontas. Pamokos vykdavo gimnazijos I, II aukštuose, priestate ir progimnazijoje.

Akcijos metu  „Dalijamės knyga – dalijamės gerumu“ gimnazijos bibliotekai padovanota 41 knyga.

Tėvų komiteto iniciatyva už gimnazistų tėvelių lėšas nupirkta 10 fotelių ir įkurtos dvi poilsio zonos.

Mokytojos Kristina Knezienė ir Ramutė Mikalauskienė organizavo tradicinę akciją, kurios metu grupei gimnazistų Kalėdų Senelis dovanojo saldainius. Saldumynai nupirkti iš akcijoje  „Pyragų diena“ surinktų lėšų. 

Gimnazistai su istorijos mokytoja Genovaite Marcinkėniene dalyvavo Pasaulio žydų kongreso inicijuotoje pasaulinėje akcijoje „We remember“ - „Mes prisimename“. 

Rugsėjo 23 – iąją - Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną -  mokytojos Virginija Petrauskienė ir Rasa Čekuolienė vedė netradicinę pamoką Molėtų krašto žydų sušaudymo vietoje.

Minint Pasaulinę ligonių dieną, grupė savanorystės klubo mokinių su sveikatos priežiūros specialiste Dalia Burneikiene Molėtų ligoninės pacientams dovanojo iš popieriaus išlankstytus vilties paukštelius. 

Dalyvauta akcijoje beglobiams gyvūnas paremti „Mes - ne pliušiniai žaisliukai“.

Vyko akcija „Knygų Kalėdos“.

Organizuoti  susitikimai su įvairių profesijų atstovais: lankėsi BAA Training aviacijos akademijos atstovai, kurie pristatė piloto profesiją bei aviacijos rinkos ateities perspektyvas. 

Grupė mokinių dalyvavo VDU „Sumanaus moksleivio akademijos“ užsiėmime.  

Pasirašyta gimnazijos bei Alantos technologijos ir verslo mokyklos bendradarbiavimo sutartis. Pirmokai pasirinko technologijų modulių (automobilių techninės priežiūros ir svečių aptarnavimo) užsiėmimus. 

LAMA BPO konsultantė pristatė 2020 metų bendrąjį priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas.

11/12 klasės mokiniai išklausė   nuotolinę ISM universiteto pamoką „Karjerą planuoju AŠ“.

Grupė gimnazistų su mokytoja Regina Mongirdiene lankėsi VDU Žemės ūkio akademijoje.

Tarpininkaujant Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesoriui Vytautui Nekrošiui, pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Žaliosios politikos institutu (VšĮ direktorė Ieva Budraitė). 

Gimnazija prisijungė prie Lietuvos EKO mokyklų tinklo. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su EKO mokyklų tinklo koordinatoriais – Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija.

Antrus metus gimnazistai su mokytoja Regina Mongirdiene dalyvavo tarptautiniame projekte „Medžių asmens sargybiniai“. Tarptautinė mokslininkų komanda, naudodamasi projekto partnerių surinkta medžiaga, išspausdino straipsnį moksliniame ekologijos žurnale. 

Aktyvi ir prasminga 2019-2020 mokslo metų aplinkosauginė Molėtų gimnazijos veikla keturioliktą kartą įvertinta  Žaliąja vėliava ir sertifikatu.

Grupė gimnazistų: Danielė Arlickaitė, Enija Šlikaitė, Kotryna Burneikaitė, Gabija Putnaitė, Miglė Sirevičiūtė, Emilija Knezytė, Gustas Braškys, Jokūbas Rinkevičius,  dalyvavo misijoje „Švari vasara“, į kurią pakvietė „Žaliosios olimpiados“ organizatoriai. Gimnazistai, įveikę vasaros iššūkį, pateko į olimpiados pusfinalį.

Gimnazijos komanda „Molekuliozė“ (kapitonė D.Arlickaitė, nariai: E.Šlikaitė, A.Vorobjovaitė, M.Sirevičiūtė, G.Putnaitė, G.Braškys) puikiai pasirodė respublikinės „Žaliosios olimpiados“ pusfinalyje, pateko tarp 10 geriausių ir  laimėjo 3 vietą finale. Vėliau ši komanda Vilniaus Žirmūnų gimnazijos organizuotame respublikiniame nuotoliniame gamtosauginiame konkurse iškovojo 3 vietą, priėmė Roberto Petrausko iššūkį dalyvauti  „EKO PROTŲ“ viktorinoje ir iškovojo garbingą 16 vietą bei buvo pirmi Utenos apskrityje.

Konkurse „Gamtos herojai 2020“ draugiškiausio gamtai mokinio nominacijai pristatyta gimnazijos IVa klasės mokinė Danielė Arlickaitė laimėjo papildomą prizą ekologiškiausio mokinio kategorijoje ir tapo antra Lietuvoje.

Gimnazijoje svečiavosi Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesorius Vytautas Nekrošius, knygos „Kalinio riba“ autoriai Paulius Saudargas ir Goda Krukauskienė, VU docentas Rimantas Vaitkus, VU Chemijos instituto profesorius Aivaras Kareiva, JAV ambasados kultūros atašė Meghan Luckett, Vytauto Didžiojo universiteto Filosofijos katedros dėstytojai, Vilnius Tech atstovai  bei buvę gimnazistai, dabar šalies aukštųjų mokymo įstaigų studentai.

Trečiokams gimnazistams nuotolines teatro pamokas vedė Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorius Gediminas Rimeika ir režisierė Eglė Švedkauskaitė.

Vyko nuotolinis susitikimas su Kūrybingumo mokyklos įkūrėjais ir lektoriais  Tomu Ramanausku ir Kristupu Saboliumi.

Vykdytas projektas „Erasmus+ KA1“ projektas  „Inovatyvūs ugdymo metodai - mokinio ir mokytojo sėkmei“. Mokytojos Rita Kavaliauskaitė ir Rūta Vekerotienė dalyvavo darbo stebėjimo vizite IES Ausiàs March mokykloje (Gandia, Ispanijoje).

Grupė gimnazistų su mokytojomis Rita Kavaliauskaite ir Loreta Valbasaite, dalyvaudami „Erasmus+“ KA2  projekte „Security in ICT“, lankėsi

Portugalijoje.

Mokytojų komanda (Danguolė Dirmienė, Rasa Čekuolienė, Rita Kavaliauskaitė) teikė paraišką 2020 m. programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) projektų konkursui ir laimėjo projekto „Inovatyvus ugdymas su STEAM“ finansavimą.

Gimnazijos pirmokai vykdė projektą „Pažink profesijas kitaip“, kurį parengė ugdymo karjerai koordinatorė Valerija Mateikienė, finansavo Molėtų rajono savivaldybė bei LR Kultūros ministerijos Kultūros pasas.

Dvi grupės gimnazistų su mokytojomis Kristina Kneziene ir Ramute Mikalauskiene vykdė projektą „Gintaro kelias“, kurį finansavo Molėtų rajono savivaldybė.

Gimnazistai su mokytojomis Virginija Petrauskiene, Rasa Čekuoliene, Regina Dragūniene įvykdė Nekilnojamo kultūros paveldo projektą „Architektūros stilių kaita Panemunės pilyse“.

Gimnazistai dalyvavo  projekte „Kartų namai Molėtuose“, kurį parengė rajono savivaldybės viešoji biblioteka,  finansavo Europos Sąjungos struktūriniai fondai.

Vyko programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo 2017 m. strateginių tarpmokyklinių partnerysčių projekto „My career in Europe“ vietos veiklos. Ia klasės mokiniai, lydimi mokytojų Rimos Andriukonienės ir Elvyros Dirmaitės, dalyvavo edukacinėje – apžvalginėje ekskursijoje Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje.

Gimnazija dalyvauja programos „Erasmus+“ KA2 2017 m. strateginių tarpmokyklinių partnerysčių projekte ,,My career in Europe”. Kartu su Kalba.lt vietos veikla - Karjeros ugdymo pamoka: profesinių kompetencijų lavinimas organizuotos nuotolinės praktinės pamokos „Pasitikėjimas savimi“ ir „Komandinis darbas“ I klasių mokiniams ir nuotoliniai užsiėmimai mokytojams „MNLIFE. Mokymai, kaip gyventi darnoje“, kuriuos vedė lektorė Asta Blažinskienė.

Gimnazija, kaip partnerė, įsitraukė į naują  programos „Erasmus+“ 2020 m. Bendradarbiavimas inovacijų ir keitimosi gerąja patirtimi tikslais strateginių tarpmokyklinių partnerysčių projektą. 2020 - 2023 metais dalyvausime projekte „Debating as a new Approach to Learning“, kurio koordinatorius yra Società Nazionale Debate Italia (Italija). Gimnazijoje projektą koordinuoja mokytoja Rita Kavaliauskaitė.

Liudas Baronas ir Gustas Braškys dalyvavo Lietuvos televizijos laidoje „Tūkstantmečio vaikai“.

Informatikos ir informatinio mąstymo konkurso Bebras II etape dalyvavo 10 gimnazistų.  Jaunių grupėje (9-10 kl.) geriausiai sekėsi Nojui Šikšniui,   Kolegų grupėje (11-12 kl.). - Vilmantui Mackevičiui (mokytoja Gražina Žalienė).

35 gimnazistai rašė Nacionalinį diktantą. 

Silvija Tūbaitė (mokytoja Ramutė Mikalauskienė) tapo Lietuvos mokinių dailės olimpiados rajono etapo nugalėtoja ir dalyvavo respublikinėje olimpiadoje.

Tarptautinėje konferencijoje „STE(A)M veiklos mokykloje“ Greta Kuveikaitė pristatė savo tiriamąjį darbą (mokytoja Regina Mongirdienė). 

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso regioninio turo nugalėtoju tapo Žygimantas Vainauskas (mokytoja Jolanta Žalalienė).

Ieva Narauskaitė  respublikiniame mokinių esė konkurse „Kaip supranti žodžius „Kultūra prasideda nuo kiekvieno iš mūsų?“ laimėjo III vietą (mokytoja Daiva Sičiūnienė). 

Akvilė Vorobjovaitė  šalies mokinių kūrybos konkurse „Labas - 16“ paskatinta už gerą prozą (mokytoja Daiva Sičiūnienė).  

Simas Narušis  52 - ajame Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurse už publicistiką  laimėjo III vietą (mokytoja Lina Kraujelienė).

Penkiolika gimnazistų, dalyvaudami Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo Vertimų ir iliustracijų projekte ,,Tavo žvilgsnis – 2020“, vertė tekstus iš anglų, rusų bei vokiečių kalbų, piešė iliustracijas ir tapo nugalėtojais (mokytojos Vita Maželienė, Stasė Stundienė, Danguolė Dirmienė ir Valentina Zapolskienė).

Penki gimnazistai „Užsienio kalbų Kengūros 2020“ konkurse gavo Auksinės Kengūros diplomus, viena mokinė gavo Sidabrinės Kengūros diplomą, dvi mokinės - Oranžinės Kengūros diplomus. 

Tarptautiniame matematikos konkurse ,,Kengūra 2020“ dalyvavo 42 gimnazijos I-IV klasių mokiniai. Geriausiai sekėsi trečiokei Silvijai Tūbaitei (Lietuvoje užimta103 vieta, mokytojas Jonas Kraujelis). Į rajono geriausiųjų dešimtukus pateko 35 mūsų gimnazijos mokiniai.

Grupė mokinių mokėsi VGTU klasėse ir gilino žinias matematikos bei chemijos moduliuose.

Danielė Arlickaitė respublikiniame konkurse „DNR diena“  (mokytoja Regina Mongirdienė) bei respublikinėje Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje (mokytoja Daiva Sičiūnienė) pelnė pagyrimo raštą.

VU Teisės fakulteto stipendininke tapo Greta Kuveikaitė. 

Respublikiniame moksleivių ir jaunimo dainuojamosios poezijos festivalyje-konkurse, skirtame 100-osioms poeto Pauliaus Širvio gimimo metinėms paminėti, Rusnė Dabužinskaitė (mokytoja Rūta Vekerotienė) gavo diplomą ir specialų piniginį prizą už patriotiškiausią dainą.

Gimnazijos bendruomenė tradiciškai dalyvavo 17- ojo mokslo festivalio  „Erdvėlaivis Žemė“ renginiuose, kurie vyko virtualiai.

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras kartu su Valstybės institucijų kalbų centru pakvietė Lietuvos mokinius dalyvauti kūrybiniuose dainų tekstų vertimo ir dainų iliustracijų kūrimo konkursuose, skirtuose Europos kalbų dienai.  Rusnė Dabužinskaitė dalyvavo dainų tekstų vertimo konkurse, o Ieva Narauskaitė iliustravo anglų atlikėjo dainą. Abi gimnazistės laimėjo 2-ąsias vietas ir buvo apdovanotos diplomais, LR Seimo pirmininko V.Pranckiečio vardinėmis padėkomis bei organizatorių įsteigtais daiktiniais prizais.

Gimnazistai nuotoliniu būdu laikė 14-ą Konstitucijos egzaminą, kurio iniciatorius yra Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija. 

Tarptautinės anglų kalbos Kings olimpiados finale dalyvavo 3 mokiniai: Viltautė Valeikaitė, Danielė Arlickaitė, Aringas Rukšėnas. Nacionalinio etapo pirmosios vietos  laimėtoja tapo Viltautė Valeikaitė (mokytoja Stasė Stundienė), surinkusi 100 taškų, įveikusi visus dalyvius ir laimėjusi prizą - momentinį fotoaparatą.

Argentinos organizacija „Tūkstantis tūkstantmečių taikos” Taikos vėliavos mokyklas pakvietė dalyvauti sveikinimo atvirukų konkurse. Mūsų gimnazistės Emilijos Mikutavičiūtės  (mokytoja Ramutė Mikalauskienė) atvirukas iškeliavo į Pietų Ameriką.

Motiejus Laurinavičius (mokytoja Jolanta Liubeckaitė) Kauno moksleivių techninės kūrybos centro organizuojamame respublikiniame jaunimo fotoreportažų konkurse  „Krištolinis objektyvas“ laimėjo  nominaciją „Už kūrybiškumą“.

Ia klasė dalyvavo edukacijoje „Aukštaičių valgiai - karalių stalui” Balninkuose.

Istorijos mokytoja Genovaitė Marcinkėnienė antrokams vedė netradicinę  pamoką - viktoriną, skirtą Vasario 16-ajai.

Vyko Makaronų tiltų statymo varžytuvės.

Organizuoti „Saugesnio interneto savaitė 2020“ renginiai.

Prizais - padėklais vaisių – apdovanotos mažiausiai pamokų praleidusios  klasės.

Paskutinės mokslo metų valandėlės vyko gyvai ir nuotoliniu būdu. 

Dailės mokytojos Ramutė Mikalauskienė ir Eglė Žalienė prieš šventes papuošė gimnazijos  erdves. Molėtų eglučių alėjoje puikavosi gimnazijos ir Ic klasės žaliaskarės. 

Mokytoja Eglė Žalienė surengė virtualią parodą „Kalėdinis žaisliukas“, kurioje dalyvavo ir mokiniai, ir mokytojai. 

Kalėdinės klasių valandėlės buvo netradicinės – nuotolinės. Mokytojus bei gimnazistus virtualiai sveikino abiturientai ir mokytojos Rūtos Vekerotienės kūrybinė grupė.

Rudenį tradiciškai išleista gimnazijos renginių fotografijų knyga „Molėtų gimnazija 2019-2020 m. m.“ (sudarė Jolanta Liubeckaitė).

Kūrybingas jaunimas su mokytojomis Rūta Vekerotiene ir Jolanta Žalaliene ketvirtus metus iš eilės minėjo rudens lygiadienį.

Gimnazistai ir mokytoja Eglė Žalienė per technologijų pamokas specialia technika su akmenukais kūrė knygų skirtukus.

Spalio 5-9 dienomis gimnazijoje vyko Psichikos sveikatos savaitė.

IIb klasės gimnazistai su klasės vadove Valerija Mateikiene. MO muziejuje dalyvavo Kultūros paso edukacijoje, integruotoje literatūros ir dailės pamokoje „Senųjų ir naujųjų mitų atspindžiai literatūroje ir dailėje“. Mokiniams buvo pristatyta paroda  „Kodėl taip sunku mylėti?“

Per mokinių žiemos atostogas mokytojai svečiavosi Kėdainių Šviesiojoje

gimnazijoje.

Goethe-Institut Litauen leidinyje „CLILiG integruotas vokiečių kalbos ir dalyko mokymasis Lietuvoj“ publikuojamas mokytojų Reginos Mongirdienės bei Valentinos Zapolskienės integruotos biologijos ir vokiečių kalbos pamokos „Augalinė ląstelė ir druska“ planas.

Birželio 18 dieną, pasibaigus karantinui, gimnazijos mokytojai rinkosi į suremontuotą, naujais baldais pasipuošusią aktų salę, kur vyko paskutinis 2019-2020 mokslo metų posėdis.

Nuo rugsėjo 1-osios Molėtų gimnazijoje nebedirba technologijų mokytoja Zita Spranginienė.

Gimnazijos direktorė Rimutė Guobienė dalyvavo  projekto „Lyderių laikas 3” stažuotėje  „Patyriminio mokymosi geroji patirtis. Mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas. Robotikos akademija“ Šilutėje ir  Klaipėdoje bei stažuotėje „Mokinio individualios pažangos matavimas. Partnerystės, ryšių kūrimas“, vykusioje Šiauliuose. 

Nuotoliniu būdu vyko trišaliai tėvų – mokinių – mokytojų susirinkimai.

Mokytojai Rūtai Vekerotienei suteikta muzikos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija, mokytojai Linai Urbanavičienei – lietuvių kalbos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

Įkurtas šachmatų klubas (vadovas - matematikos mokytojas Jonas Kraujelis). Klubui demonstracinę žaidimų lentą bei kelis šachmatų komplektus dovanojo LR Seimo narys Petras Čimbaras ir VU profesorius Vytautas Nekrošius.

Gimnazisčių komanda, treniruojama mokytojo Ramūno Knezio, dalyvavo Lietuvos merginų salės futbolo žaidynių „Ladygolas“ apskrities grupės varžybose. 

Jokūbas Rinkevičius, Julijus Zelkevičius ir Arūnas Antanas Žukauskas tapo Lietuvos mokyklų sporto žaidynių vaikinų stalo teniso rajono etapo nugalėtojais, dalyvavo zoninėse  varžybose (mokytoja Kristina Knezienė).

Pirmąją vietą rajoninės smiginio varžybose laimėjo gimnazistai Jokūbas Rinkevičius ir Evaldas Jakutis (mokytoja Kristina Knezienė).

Gimnazistų komanda „Pigiau grybo“, kurią treniravo mokytojas Ramūnas Knezys, tapo Juventus krepšinio lygos  Mažosios taurės antros vietos laimėtoja.

Rajono mokinių lengvosios atletikos rudens kroso varžybose pirmas vietas laimėjo Evelina Masevičiūtė, Kristina Gvozdaitė (mokytoja Kristina Knezienė), Dominykas Purlys, antrą vietą - Arūnas Antanas Žukauskas (mokytojas Ramūnas Knezys).

Laimėtas prizas – krepšinio kamuoliai - konkurse „Duok žaibą žvaigždei II“, kurį organizavo UAB Delfi, mecenavo UAB „Norfos mažmena“.

Bibliotekoje vyko įvairios parodos. Eksponuota gimnazistų tėvelių ar senelių kūryba.

Biblioteka dalyvavo Knygų skirtukų mainų projekte ir eksponavo portugalų iš Albufeiros skirtukus. 

Žurnalas „Reitingai“ pagal 2019 m. laidos abiturientų valstybinių brandos egzamino balų vidurkius, abiturientų, gavusių aukščiausią valstybinių brandos egzamino įvertinimą, skaičių, mokinių nubyrėjimą, įstojimą į Lietuvos aukštųjų mokyklų valstybės finansuojamas studijų vietas, užsienio universitetus reitingavo gimnazijas. Mūsų ugdymo įstaiga 2020-aisiais yra 98-ta iš 356 gimnazijų. Žurnale pažymima, kad nuo 2014-ųjų nuolat į viršų kyla kelios rajonų ir miestelių gimnazijos, tarp jų – mūsų gimnazija. Esame 7 vietoje tarp 22 gimnazijų, siekiančių nuoseklios pažangos.

Gruodį išleistame žurnalo „Reitingai“ numeryje reitingo sudarytojai išskyrė po 50 iš 350 šalies gimnazijų, kurių abiturientai sėkmingai išlaiko valstybinius brandos egzaminus. Esame tarp 50 gimnazijų, geriausiai išmokančių biologiją (18 vieta, mokytojos Regina Mongirdienė ir Regina Dragūnienė) ir  chemiją (46 vieta, mokytoja Irma Kiliuvienė). „Reitingai“ pirmą kartą pristatė mokytojų aukso fondą – 500 mokytojų – pažibų, kurie nusipelnė būti vadinami Mokytojais iš didžiosios raidės. Mūsų gimnazijos mokytoja Regina Mongirdienė yra tarp geriausių Lietuvos mokytojų.

 

Copyright © 2022. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.