Naujienos

Geros kloties šauniai XXI abiturientų laidai

Miesto vasaros estradoje - romantiškame gamtos kampelyje - liepos 13 dieną Molėtų gimnazijos XXI abiturientų laidai iškilmingai įteikti brandos atestatai. Šimtas abiturientų nuėjo dvylikos metų pažinimo ir brandos kelią, augo ir brendo įvairiapusės asmenybės - gabūs, motyvuoti, talentingi, pilietiški, iniciatyvūs ir labai kūrybiški jauni žmonės. Džiugina abiturientų mokslo pasiekimai: vidurinio ugdymo programą šeši abiturientai baigė puikiai ir labai gerai. Miglei Urbonaitei, sėkmingai įveikusiai 86 balų brandos egzaminų kartelę, įteiktas Brandos atestatas su pagyrimu.

Pirmą kartą gimnazijos istorijoje abiturientų brandos egzaminai įvertinti net devyniais šimtukais: 4 anglų kalbos (mokyt. Danguolė Dirmienė, Vita Maželienė, Stasė Stundienė, Elinga šimkūnaitė), 5 informacinių technologijų (mokyt. Valentina Janušienė). Klaudijus Mackonis gavo net du šimtukus.

Abiturientai garsino gimnaziją skindami laurus rajoninėse olimpiadose ir sportinėse varžybose, respublikiniuose dalykiniuose konkursuose (kalbų, tiksliųjų, socialinių ir gamtos mokslų), Žaliojoje olimpiadoje, meno konkursuose (fotografijos, dailės, chorų, meninio skaitymo), GO, debatų turnyruose, sporto varžybose. Didelį įspūdį paliko abiturientų bendrystė, kūrybiškumas, gebėjimas veikti savarankiškai. Organizuoti ir režisuoti puikūs gimnazijos renginiai, įsimintinos prasmingos savanorystės, gamtosauginės, pilietiškumo akcijos, projektinė veikla. abiturientų veikla ir laimėjimai stebino ir džiugino.

Iškilmingoje brandos atestatų įteikimo ceremonijoje abiturientus sveikino gimnazijos direktorė Rima Guobienė. Prisimindama abiturientų kurtus puikius renginių scenarijus, linkėjo kurti  gražiausius ateities scenarijus, ieškoti savosios misijos žemėje, būti aktyviais savo gyvenimo kūrėjais, nuolat tobulėti, puoselėti stipriąsias savo savybes. Sveikinimo žodžius tarė rajono savivaldybės vicemeras Mindaugas Kildišius, LR Seimo narys Petras Čimbaras, Molėtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios vikaras kun. Laurynas Visockas, žemietis, vardinės stipendijos steigėjas, „Eksmos“ grupės prezidentas, Vilniaus universiteto tarybos pirmininkas Rimantas Kraujalis. Sveikinimo ir padėkos žodžius už prasmingas savanorystės veiklas skyrė Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos vadovė Marytė Baliūnaitė. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statybos fakulteto dekanas prof. Algirdas Juozapaitis sveikino abiturientus ir įteikė Vilniaus Gedimino technikos universiteto klasės baigimo pažymėjimus.

Gimnazijos direktorės padėkos raštais ir atminimo dovanomis apdovanoti aktyviausi, aukščiausių ugdymosi rezultatų pasiekę abiturientai, jų tėveliai, klasių vadovai Vita Maželienė, Danguolė Dirmienė, Jonas Kraujelis, Valerija Mateikienė. Molėtų švietimo centro padėkos raštai įteikti rajoninių olimpiadų prizininkams. Molėtų savivaldybės padėkos ženklas įteiktas Klaudijui Mackoniui už labai gerus mokymosi rezultatus, aktyvų dalyvavimą krašto kultūriniame gyvenime bei Molėtų garsinimą šalyje ir pasaulyje. Mero padėkos raštu už puikius mokymosi rezultatus, pasiekimus olimpiadose, aktyvią visuomeninę veiklą apdovanota Monika Leišytė. Molėtų rajono jaunimo reikalų tarybos padėka už aktyvų jaunimo politikos formavimą rajone įteikta Adui Oleinik. Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjos padėkos raštai įteikti Miglei Urbonaitei, Linai Jamantaitei, Giedrei Narsevičiūtei, Urtei Pumputytei, Žiedūnei Dubnikovaitei.

Gimnazijos administracija ieškojo rėmėjų paskatinti aktyviausiems, puikių ugdymosi rezultatų pasiekusiems abiturientams. Džiugu, kad atsirado rėmėjų, kurie skyrė stipendijas iš asmeninių lėšų. Dvi stipendijas abiturientams - Monikai Leišytei ir Klaudijui Mackoniui - skyrė mokyklos auklėtinis Giedrius Žundabiotechnologinės farmacijos UAB „Sicor Biotech“ gamyklos direktorius. Šviesaus atminimo žemiečio, visuomenės veikėjo, švietimo draugijos „Rytas“ pirmininko, kunigo, profesoriaus Petro Kraujalio (Vieštauto), gyvenusio 1882 – 1966 m., dirbusio mokyklai ir tautai, vardo stipendija, kurią įsteigė artimas giminaitis Rimantas Kraujalis,  paskirta Žiedūnei Dubnikovaitei. Tikimės, kad Žiedūnę įkvėps kunigo prasminga švietėjiška veikla ir  Rimanto Kraujalio – vieno iš pirmųjų Lietuvoje lazerių pritaikymo išradimų bendraautorių, aukštąsias technologijas kuriančios EKSMOS grupės prezidento - profesinė veiklos sėkmė ir siekis skatinti bei motyvuoti jaunimą. Mingailei Adelei Maželytei skirta Angonitos Rupšytės – LR Seimo  parlamentarizmo istorinės atminties skyriaus vedėjos stipendija. Asociacijos „Molėtų krašto iniciatyvos“ stipendija atiteko Medai Petrošiūtei. LR Seimo nario P. Čimbaro padėkos ir dovanos skirtos Tomui Klevui, Domui Kazlui, Miglei Urbonaitei, Gabrielei Dirmaitei, Arturui Cesiuliui, klasių auklėtojams, direktorei.

Abiturientų tėvelių vardu padėkos žodžius tarė Nomeda Cesiulienė.

Už džiugią šventinės nuotaikos kūrimą dėkojame šventės organizatoriams - III gimnazijos klasių vadovams Onai Sakalauskienei, Linai Kraujelienei, Ramūnui Kneziui, Valerijai Mateikienei ir jų auklėtiniams, scenarijaus autoriui ir režisieriui Jokūbai Toločkai, renginio vedėjams - Modestui Liutkevičiui ir Dominykui Repečkai, scenoggrafiją kūrusiai dailės mokytojai Ramutei Mikalauskienei, Molėtų kultūros centrui.

Molėtų gimnazijos direktorė Rima Guobienė

Motiejaus Laurinavičiaus nuotraukos