Naujienos

Antrų klasių tėvai gimnazijoje

Bendradarbiavimas su mokinių tėvais yra vienas iš pačių svarbiausių ir kartais vienas iš pačių sunkiausių pedagoginio darbo aspektų. Pedagogų ir tėvų bendradarbiavimas padeda siekti bendro tikslo. Tik tarpusavio pasitikėjimu ir pagarba grįstu bendradarbiavimu šeima ir mokykla gali laiduoti sėkmingą mokinio asmenybės formavimąsi.

Tėvų susirinkimas – tai proga sužinoti daugiau apie savo vaiką, gimnazijos gyvenimą. Tėvų pareiga – domėtis vaiko mokymosi rezultatais ir jį supančia aplinka.

Lapkričio 20 d. gimnazijoje vyko antrų klasių mokinių tėvų susirinkimas. Visuotinio susirinkimo metu tėvai turėjo galimybę klausytis gimnazijos psichologės Jūratė Laurinavičiūtės paskaitos „Mokinių emocinio atsparumo ypatumai“ ir pateikti klausimų, diskutuoti. Po paskaitos, tėvai buvo pakviesti į klasių susirinkimus. Klasės vadovai pristatė PUPP tvarkaraštį, supažindino su PUPP organizavimo tvarka, kalbėjo apie gimnazijoje organizuojamus renginius, apie klasės veiklas, iškilusias problemas. Tėvai džiaugėsi gerai gimnazijoje dirbančiais mokytojais, savalaikės pagalbos teikimu mokiniams, šiltais mokytojų ir mokinių santykiais, gimnazijos renginiais. Tėvai kėlė kai kurias problemas, kurias gimnazija stengsis spręsti.

Dėkojame mokinių tėvams, aktyviai besidomintiems vaikų mokymusi, pasiekimais bei gimnazijos gyvenimu.

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Genovaitė Marcinkėnienė