Molėtų gimnazija

Kalbos vedlys

 Ar mokame skambinti?

Junginyje telefonas pasiteiravimui (maistas išsinešimui, butas išsimokėjimui ir pan.) netaisyklingai vartojamas veiksmažodinių daiktavardžių naudininkas tikslui, paskirčiai reikšti. Tokie veiksmažodiniai daiktavardžiai gali būti keičiami bendratimi, pavyzdžiui, telefonas pasiteirauti, (maistas išsinešti, butas išsimokėti arba reikiamybės atspalvį turinčiais junginiais maistas išsineštinai, butas išsimokėtinai).

Junginį telefonas pasiteiravimui galima keisti tokiais posakiais: pasiteiravimo telefonas, informacinis telefonas, pasiteirauti galima telefonu, informacija teikiama telefonu ir pan.

Kada vartoti sekantis?

sẽkantis, -i – esamojo laiko dalyvis, vartojamas asmeniui ar kokiam kitam aktyviam ko nors sekėjui apibūdinti: paskui šeimininką sekantis šuo; įvykius sekantis žmogus; visur paskui žmoną sekantis pavydus vyras.

nevartoti šiaip po ko nors esančiam ar iš eilės einančiam dalykui nusakyti: Numatyta sekančio (sakytina kito, ateinančio, artimiausio) susirinkimo data. Sekančiais (turėtų būti kitais; ateinančiais) metais pradėsime mokyklos statybą;

su daiktavardžiu nevartoti nurodomąja reikšme prieš išvardijimą, tai klaida. Išvardijimas nurodomas įvardžių šis, šitoks, toks formomis: Sudaryti sekančios (=šios, tokios) sudėties komisiją (arba tiesiog galima pasakyti: Sudaryta tokia komisija). Į posėdį pakviesti sekantys (=šie) asmenys;

vieno dalyvio sekantis nevartoti pabrėžiamąja reikšme prieš aiškinimą, tai irgi klaida. Tam turime samplaiką štai kas: Noriu pasakyti sekantį (=štai ką). Atsakydamas į jūsų raštą, pranešu sekantį (= pranešu štai ką; pranešu). Tai rodo sekantį (= štai ką). Sprendimas paliktas galioti dėl sekančio (= dėl šių priežasčių, motyvų; štai dėl ko; dėl to, kad...).

Prieš aiškinimą ir išvardijimą nevartotinas ir prieveiksmis sekančiai; tam turime prieveiksmius taip, šitaip: Naujasis komitetas pareigas pasiskirstė sekančiai (=taip, šitaip). Lėšos sunaudotos sekančiai (=taip, šiems reikalams).

Kada sakome „pravesti“ ir kada - „vesti“?

pravesti – nevartojamas reikšme: 1. „suorganizuoti, surengti, sušaukti“: Pravedė (= Suorganizavo, surengė) knygų platinimo mėnesį. Pravedė (= Surengė, suorganizavo) mitingą, rinkimus, seminarą, sesiją (sušaukė sesiją);

2.  „padaryti, atlikti“: Pravedė (= Padarė, atliko) ekspertizę, reviziją. Pravesti (= Surengti, padaryti, atlikti) ne mažiau kaip tris žygius;

3.  „vesti, turėti, atlikti“: Aš ten pravedžiau (= vedžiau, išvedžiau, turėjau) 12 pamokų. Klube pravesta (= skaityta) 10 paskaitų;

4.  „nutiesti, išvesti, įvesti“: Laidai paviršiuje neturi būti pravedami (= tiesiami,   nutiesiami, vedami). Reikia pravesti (= išvesti, nutiesti) tam tikras paraleles;

5.  „skelbti“: Pravesti (= Skelbti) eilėraščių konkursą. Pravedamas (= Skelbiamas) konkursas docento vietai, į docento vietą;

6.  „paminėti, atšvęsti“: Pravesti (= Paminėti, atšvęsti) statybininkų dieną;

7.  „pervesti“: Pinigus iš banko pravėsime (= pervesime) rytoj;

8.  „vykdyti“: Organizuotai praves (= vykdys) moksleivių priėmimo planą;

9.  „vadovauti“: Varžyboms pravesti (= vadovauti) sudaroma  teisėjų kolegija. Mitingą praves (= ves, mitingui vadovaus) pats sekretorius.

Nevartojamas junginiuose su veiksmažodiniais daiktavardžiais, kur jis nereikalingas: Mokytoja aktyviai prisideda prie masinių renginių pravedimo (= prie masinių renginių). Šiukšlių iš konteinerio surinkimas pravedamas (= Šiukšlės surenkamos) specialiu transportu. Budėjimai buvo pravedami (= Buvo budima) pagal grafiką. Pravedė instruktažą (= Instruktavo, surengė instruktažą). Pravesti (= Organizuoti) profilaktinį darbuotojų sveikatos patikrinimą (= Profilaktiškai patikrinti darbuotojų sveikatą).

Vartojama: Ar karvę pro namus jau pravedė? (pro šalį)

Kaip taisyklingai pasakyti datą?

„Du tūkstantis“ ar „du tūkstančiai“? Du tai ne vienas, vadinasi, turime sakyti du tūkstančiai penkioliktieji metai.

 

Parengė Jolanta Liubeckaitė

Pamokų laikas

1. 800 - 845

2. 855 - 940

3. 950 - 1035

4. 1055 - 1140

5. 1205 - 1250

6. 1300 - 1345

7. 1350 - 1435

Kaip mus rasti

MG1

Projektai

pro-zalieji

efc-akademija

sveika mokykla_logotipas_25_m

url

mes rusiuojam

sazininga mokykla

EU-flag-Erasmus vect_POS-e1498045550334