^Atgal į viršų

Molėtų gimnazija

Istorija

Svarbiausi faktai

1980 m. Įkurta Molėtų 2-oji vidurinė mokykla, kuriai vadovavo matematikos mokytoja Danguolė Umbrasienė.

1981 m. Vykdytas sustiprintas matematikos mokymas. Mokykla garsėjo aukštais akademiniais ir stojimo į aukštąsias mokyklas rodikliais.

1992 m. Mokyklos direktore paskirta geografijos mokytoja Aušra Narbutaitė, kuri kartu su kūrybingu mokytojų kolektyvu pradėjo mokyklos veiklos kaitą kuriant gimnaziją.

1993 m. Mokytojai gimnazijos klasėms paruošė programas ir mokymo planus, kuriuos patvirtino ŠMM.

1994 m. Atidarytos dvi pirmosios gimnazijos klasės – humanitarinio ir realinio profilio. Trejus metus vykdytas tarptautinis eksperimentas „Psichologinio klimato gerinimas mokykloje“ bendradarbiaujant su Danijos mokytojais

1995 m. Remiantis B. Bloom‘o taksonomija, sukurta mokinių pasiekimų vertinimo sistema. Pradėjo veiklą maironiečiai.

1996 m. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su VGTU

1997 m. LR Kultūros ir švietimo ministerijos kolegijos nutarimu mokyklai suteiktas gimnazijos statusas. Molėtų visuomenei pradėtas organizuoti koncertas, skirtas Kovo 11-ajai, įvyko pirmosios gimnazijos pirmokų krikštynos.

1998 m. Gimnazija įsitraukė į profilinio mokymo eksperimentą, su kitomis Lietuvos mokyklomis nuolat dalijosi savo veiklos patirtimi šioje srityje.

2000 m. Įvestas profilinis mokymas. Atlikta gimnazijos pastato išorės renovacija. Kai GO žaidimą gimnazijos bendruomenei pristatė profesionalas Shinichiro Okada iš Tokijo, įkūrė GO klubas.

2001 m. Gimnazija įtraukta į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą, prisidėta rengiant sveikatą stiprinančių mokyklų audito metodiką.

2002 m. Gimnazija tampa Šiuolaikinių didaktikų centro Kritinio mąstymo ugdymo skaitant ir rašant metodiniu centru. Pradedama bendradarbiauti su A. Adamkienės paramos ir labdaros fondu. Kasmet naujomis knygomis papildomas bibliotekos fondas, mokiniai turėjo galimybę dalyvauti Verslo, Lyderių, Dailininkų mokyklose, mokinių darbai publikuoti kalendoriuje.

2003 m. Vykdomas Dreifuso sveikatos fondo projektas ,,Taisyklinga laikysena – sveikatos pagrindas”.

2004 m. Direktorės pareigoms paskirta matematikos mokytoja – metodininkė Rimutė Guobienė, iki tol dirbusi direktorės pavaduotoja ugdymui. Gimnazija „išgryninta“, joje mokosi tik I-IV gimnazijos klasių mokiniai. Gimnazijos mokytojų bendruomenė dalyvavo rengiant Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito metodikos III dalį. Suburtas gamtosauginis komitetas, gimnazija įsitraukė į tarptautinio Aplinkosauginio švietimo fondo (FEE) gamtosauginių mokyklų tinklą, pradėtos organizuoti tradicinės „Bičių nominacijos“. Per trejus metus atliktas 1–4 aukštų, 3–4 aukštų kabinetų, medicinos kabineto, mokinių tarybos ir psichologo kabinetų, mokytojų kambario, administracijos patalpų, aktų salės kapitalinis remontas. Devynerius metus mokytojai dalyvavo Microsoft, LR ŠMM ir ITC organizuotame konkurse „Virtuali kelionė klasėje“. Vykdomas sveikatinimo projektas ,,Moksleivių netaisyklingos laikysenos ir skoliozės prevencija Molėtų gimnazijoje”

2005 m. Pradėtas organizuoti tradicinis Talentų konkursas. Pradėtas vykdyti sveikatinimo projektas ,,Jodo deficito profilaktika Molėtų gimnazijoje”, kuris tęsėsi dvejus metus. Organizuota ekspedicinė stovykla „Išminties ieškome senelių patirty“, prevencinė stovykla „Atsigręžk į mane“. Vykdytas socializacijos projektas „Žalioji mokykla“.

2006 m. Pradėtas leisti gimnazijos laikraštis „Jaunimo gatvė“, mokinių kūrybos almanachai: ,,Baltas mokyklos langas”, ,,Ir neškis mano širdį su savim…” (2007 m.), „Mokinių kūrybos almanachas“ (2008 m.), ,,Ir mus aplanko mūzos…” (2010 m.), ,,Prie kūrybos versmės” (2011, 2012 m.). Vykdytas tarptautinis projektas su Slovėnijos Kočevje gimnazija „Kuo mūsų kraštas patrauklus Europai“. Gimnazija pirmą kartą už gamtosauginę veiklą apdovanota Žaliąja. Vykdytas socializacijos projektas „Už save ir už draugą“, mokinių mainų projektas su Utenos A. Šapokos ir Vilniaus Užupio gimnazija. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus rajono Pagirių vidurine mokykla.

2007 m. Įkurta gimnazijos internetinė svetainė. Parengtas gimnazijos priestato projektas. Mokiniai ėmė aktyviai dalyvauti meninių fotografijų konkursuose. Vykdyti projektai: ,,Lytiškumo ugdymas Molėtų gimnazijoje”, „Už save ir už draugą“.

2008 m. Su Lenkijos Makovo gimnazija vykdytas tarptautinis projektas „Atstumai skiria – tradicijos vienija“. Vykdytas pilietinio ir tautinio ugdymo projektas „Iš senolių lobyno“, gabių vaikų ir jaunimo projektas „Žvaigždės žiba ne tik danguje“,  psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa ,,Sveikas aš - sveika visuomenė”. Grupė mokinių ir mokytojos dalyvavo istorinio – literatūrinio rašinio „Rezistencijos ir partizanų pramintais takais“ ir laimėjo kelionę į Briuselį.

2009 m. Gimnazijos delegacija pakviesta į pasaulinę gamtosauginę konferenciją Kopenhagoje. Trejus metus dalyvavome NEC projekte „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“, kūrėme Brandos darbo metodiką, išbandėme pilotinius brandos darbus. Ketverius metus dalyvavome Ugdymo plėtotės centro projekto „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14 – 19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui“ veiklose, išbandėme modulinį mokymą. Pagal Europos Sąjungos finansuojamus projektus „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“ bei „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūros gerinimas“ atnaujinta gamtos mokslų, menų ir technologijų kabinetų įranga, sukurtos mokytojų darbo vietos. Įkurtas pilietinio ir tautinio ugdymo klubas „Mes – gimnazistai“. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su M Romerio universitetu, Raseinių rajono Ariogalos gimnazija, keturšalė sutartis su Ignalinos , Zarasų „Ąžuolo“, Visagino Verdenės gimnazijomis. Su šiomis ugdymo įstaigomis ir Zarasų Salako pagrindine mokykla dalyvauta gabių vaikų ir jaunimo meninių fotografijų kūrimo projekte „Menas teikia džiaugsmą“.

2010 m. Vykdytas daugiašalis Comenius projektas su Anglijos Welingore jaunimu „S.O.S. Nature“. Pradėtas organizuoti tradicinis krepšinio turnyras „Aš, tėtis (mama), draugas (-ė)“. Pirmą kartą dalyvaujame akcijoje „Darom“.

2011 m. Dalyvavome projekte „11–12 klasių mokinių verslumo ugdymas taikant netradicines ugdymo formas“. Išleista gimnazijos knyga „Molėtų gimnazija – ieškojimai ir atradimai“. Dalyvaujame PIC ir UPC „Pedagogų stažuočių Lietuvoje programų parengimo ir įgyvendinimo paslaugos“ projekte. Pradėti leisti fotoalbumai: ,,Molėtų gimnazija 2011-2012 m. m.“, ,,Molėtų gimnazija 2012-2013 m. m. Išleistas vienetinis meninių nuotraukų albumas ,,O, stabtelėk, akimirksni” (2012 m), ,,Abiturientų laiškai“. Gimnazistai ėmė vilkėti uniformas. Vykdytas neformaliojo ugdymo projektas „Kuriame Molėtų gimnazijos televiziją“. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus universitetu ir LR Seimu.  

2012 m. Įsitraukėme į Europos socialinio fondo projektą ESF Akademija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“, AKIM (Aukštosios kultūros impulsai mokykloms) projektą. Užbaigtas ir atiduotas gimnazijos bendruomenei priestatas, kuriame įsikūrė valgykla ir informacinis centras. Įvyko gimnazijos priestato atidarymo šventė. Įsteigtas debatų klubas. VU Teisės fakulteto Alumni stipendija pradėta teikti geriausiam abiturientui. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su ISM vadybos ir ekonomikos universitetu.

2013 m. Tapome UNESCO asocijuotųjų mokyklų tinklo nariais. Dalyvaujame ŠMM Švietimo aprūpinimo centro, VšĮ Mokyklų tobulinimo centro ir ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto įgyvendinamo ESF projekto „Lyderių laikas 2“ Neformaliųjų švietimo lyderystės studijų programos mokymuose. Dalyvaujame Šiuolaikinių didaktikų centro vykdomame projekte „Kritinio mąstymo kompetencijų plėtojimas neformalaus ugdymo veiklose“. Pradėta organizuoti Padėkos diena. Vykdytas neformaliojo ugdymo projektas „ Kuriame menines fotografijas“. Išleista esamų ir buvusių gimnazistų bei jų mokytojų meninių fotografijų knyga „Sustabdyti akimirksniai“.

2014 m. Įkurtas mokyklos muziejus. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Pasvalio rajono Vaškų mokykla. VU Alumni stipendija įteikta abiturientei Monikai Kazlauskaitei. Vykdyti projektai: „Auginkime vieni kitus“, „Skrydis verslo klase“, „ESF Akademija (III kursas)“. Dalyvauta A.Adamkienės labdaros ir paramos fondo uždaryme. Dvi gimnazistės tapo respublikinio meninio projekto „Knyga“ laureatėmis. Gimnazijos choras dainavo jubiliejinėje Dainų šventėje „Čia mano namai“. Valdovų rūmuose apdovanota Ūla Urbonavičiūtė – viena geriausių 2014 m. Lietuvos abiturientų. Dvi abiturientės gimnaziją baigė su pagyrimu.

2015 m. įsteigta VGTU klasė. Organizuota Refleksijos diena.

Gimnazija tapo Sąžiningų mokyklų tinklo nare. Gamtosauginė veikla įvertinta devinta Žaliąja vėliava.

Laimėjimai respublikinėse olimpiadose, konkursuose, turnyruose: B.Dranseikaitė istorijos olimpiadoje laimėjo antrąją vietą, J.Kaminskaitė jaunųjų filologų konkurse laimėjo trečiąją vietą, G.Bržozauskaitė tapo „Pavasario balsų “ poezijos konkurso laureate, rašinių konkurse „Mano kišenpinigių istorija“ V.Čivaitė laimėjo antrąją vietą, „Basketnews.lt Lietuva“ turnyre užimta trečioji vieta. Mokyklų futbolo žaidynėse „Ežiogolas“ laimėta antroji vieta apskrityje.

Širvintų krašto jaunųjų matematikų komandiniame konkurse mokytojo A.Kuliešiaus taurei laimėti gimnazijos II klasių komanda laimėjo trečiąją vietą.

B.Dranseikaitei įteikta VU Teisės fakulteto ir advokato V.Markevičiaus kontoros „Marger“ stipendija.

Abiturientės plaukikės R.Kraujelytės biografija publikuota leidinyje „Kas bus kas. Lietuvos ateitis“.

Vykdomi projektai: tarptautinis projektas „Open the door“ su Estija, su Švenčionių Mindaugo, Ignalinos, Kupiškio Lauryno Stuokos – Gucevičiaus, Zarasų Ąžuolo gimnazijomis socializacijos projektas „Vienykimės po gerumo sparnu“, su Molėtų krašto muziejumi - Kultūros paveldo departamento projektas „Pamilk kraštą jį pažindamas“. Vykdyti devyni neformaliojo ugdymo projektai: Etno klubas, „Molėtų krašto keliais“, Lietuvos etnografinių regionų pažinimas per keliautojų sąjungos ir savarankiškai organizuotus pėsčiųjų žygius, „Maironiečiai – savo krašto piliečiai“, „Intelektualiojo žaidimo GO populiarinimas“, „Dainuoju Lietuvai lietuviškai“, „Biocheminės technologijos arčiau mūsų“, „Planuok karjerą atsakingai“, „Sportas visiems“. Vyko tarptautinio projekto „Dieta žaliajai planetai“ konferencija. 

Trys mokytojos savo kvalifikaciją kėlė tarptautinėse stažuotėse Estijoje, Bulgarijoje, Suomijoje.

Vyko rajoninė konferencija „Sąjūdžio dvasia gyva“. ŠMM ir LMNŠC organizuoto konkurso „Pilietiškumo sėkmės istorija“ baigiamajame renginyje pristatyti keturi pilietiškumo ugdymo projektai.

Molėtų dailės galerijoje eksponuota meninių fotografijų paroda „Čia Lietuva“.

Gimnazistai dalyvavo iniciatyvoje „Lietuvai ir man“ - ant Gediminaičių stulpų Nacionalinėje dailės galerijoje užrišo 200 draugystės apyrankių.

Gimnazijoje lankėsi ŠMM ministrė A.Pitrėnienė.

2016 m. 

IIId klasės mokinė Vaida Čivaitė dalyvavo rašinio konkurse „Laiškas bendraamžiui“. Jos rašinys „Mano drauge iš Lietuvos, rašo tau šešiolikmetė/is iš Gruzijos...“ pateko tarp geriausiai įvertintų rašinių ir buvo susegtas į knygą, kurią įteikė Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijai ir VU bibliotekai.

Vasario 16 – ąją, švenčiant Lietuvos Nepriklausomybės dieną, Molėtų gimnazijoje buvo surengtas respublikinis GO turnyras „Foras 2016“. 

22-osios Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo regioninio etapo olimpiadoje II vietą laimėjo  IVd klasės gimnazistė Violeta Skinderytė.   

IVc klasės mokinė Skaistė Tamoševičiūtė 48-ajame Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurse apdovanota Švietimo ir mokslo ministerijos III laipsnio diplomu už gerą prozą.

Debatų komanda tapo nacionalinio debatų turnyro nugalėtoja.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventei paminėti  gimnazijos mokiniai kvietė  į kasmetinį –  jau dvidešimtąjį - gimnazijos koncertą „Žiburys laimei“.

Gimnazija dalyvavo Nordplus Junior projekto "Open the door"  veiklose.

Dešimtąjį kartą buvo įteikta Žalioji vėliava ir Tarptautinės gamtosauginių mokyklų programos sertifikatas.

Molėtų gimnazijos komanda dalyvavo respublikinėje viktorinoje „Kazys Grinius ir demokratinių tradicijų kūrimasis Lietuvoje“.

Respublikiniame moksleivių integruotame technologijų ir literatūros konkurse „Kūrybos paukštė“ IIId klasės mokinė Danielė Jogėlaitė už eilėraščius laimėjo trečią vietą.

Id klasės mokinei  Luknei Kraujelytei epistolinio konkurso „Parašyk laišką sau – 45-erių metų žmogui“ nacionaliniame etape skirta antroji vieta.

Bragoje (Portugalija) vyko tarptautinis programos „eTwinning“ profesinės raidos seminaras „Programavimas ir robotika: ateitis yra dabar“ („Coding and Robotics: The Future is now!“), kuriame dalyvavo gimnazijos mokytoja V. Janušienė.

Molėtų gimnazija  rengė Lietuvos jaunimo iki 20 metų GO čempionatą, kuriame Luknė Kraujelytė laimėjo antrąją vietą, o Ieva Sireikaitė buvo trečia.

Olimpinės fotografijos 2016 konkurse laureatais tapo  Agnė Kazlauskaitė ir Arnas Strumila.

Švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė apdovanojo gimnaziją padėka, ŠMM dovana  už aktyvų  dalyvavimą Mokyklos bendruomenės metų konkurse. 

Vaikų gynimo dieną gimnazistai dalyvavo II  respublikinėje sporto ir meno šventėje „Adamkiada“.

Organizuota paskutinė mokslo metų netradicinė pamoka – akordeono muzikos koncertas „Muzika draugams“.

Sėkmingai „studijavome“  ESF Akademijoje.

Molėtų gimnazijos debatų komanda - Nacionalinės debatų akademijos 2016 dalyvė.

Įgyvendintas projektas „Giedraičių giminės keliais: nuo gimtinės Giedraičiuose iki Varnių“.

Mokytoja R. Kavaliauskaitė  dalyvavo tarptautinėje eTwinning teminėje konferencijoje Florencijoje (Italija). Konferencijos tema - „Pilietiškumas: nauja etika 21-ajam amžiui - eTwinning indėlis“ (Citizenship: A new ethic for the 21st Century – the contribution of eTwinning”).

Gimnazijoje lankėsi žymus istorikas, daugelio istorinių knygų ir straipsnių autorius, TV laidų kūrėjas ir vedėjas, Lietuvos nacionalinės premijos laureatas, Vilniaus universiteto profesorius Alfredas Bumblauskas. 

Molėtų gimnazija, kaip partnerė, dalyvavo programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo 2016 m. strateginių tarpmokyklinių partnerysčių projekte ,,Innovative Generation“, kurio koordinatorius yra Collegio Rotondi (Italija).

Gimnazijos biblioteka vykdė  projektą „Atverk vasarai duris“.

Vokiečių kalbos mokytoja V. Zapolskienė ir biologijos mokytoja R. Mongirdienė su pirmų klasių gimnazistų grupe dalyvavo Goethe’s instituto vykdomame tarptautiniame projekte CLILIG @ LITAUEN.

Baigėsi  „Bendruomeniškumo kaleidoskopas“ projektas.

Vykdytas projektas „Būkime kartu“ su Pabradės ir Paberžės mokyklomis.

Dominykas Repečka pelnė pagyrimo raštą, Arnas Strumila, Agnė Kazlauskaitė – padėkos raštus  Kauno moksleivių techninės kūrybos centro  ir Kauno jaunimo žiniasklaidos centro rengtame respublikiniame jaunimo fotoreportažų konkurse „Krištolinis objektyvas“.

2017 m.

Metų mokytoja 2016 tapo biologijos mokytoja ekspertė Regina Mongirdienė. Jai įteiktas Molėtų rajono savivaldybės padėkos ženklas.

Mokytojų dienos proga Mero apdovanojimas įteiktas matematikos mokytojai ekspertei Ritai Kavaliauskaitei.

Padėkos angelą Molėtų rajono meras Stasys Žvinys įteikė gimnazistui Arturui Cesiuliui.

Mokytoja Valentina Zapolskienė stažavosi Goeth‘es institute, Vokietijoje.

Organizuota metodinė diena „Ugdymas asmeninei pažangai“.

Pirmą kartą Lietuvos etnokosmologijos muziejuje organizuotas Lietuvos moksleivių etnokultūrinis festivalis - konkursas „Pasveikink Saulę”.

Antrokai dalyvavo integruotos dienos „Epochos. Renesansas“ veiklose.

Pristatytas dešimtas mokinių kūrybos almanachas „Pro kūrybos langą...“

Vienuoliktą kartą įteikta Žalioji vėliava bei tarptautinis Gamtosauginių mokyklų sertifikatas.

Laimėjimai konkursuose. Komanda „BioMGindikatoriai“ tapo pirmosios nacionalinės „Žaliosios olimpiados“ nugalėtoja ir laimėjo kelionę į Vokietiją. Ugnė Berdiajevaitė pateko į Nacionalinio pradedančiųjų debatų turnyro geriausių kalbėtojų dešimtuką. Konstantinas Misiūnas ir Erika Vidžiūnaitė tapo respublikinės jaunųjų astronomų viktorinos „Po žvaigždėtu dangum“ I ir II vietų laimėtojais. Mykolas Laurinavičius laimėjo piešinių konkurso „Piešiu Jeruzalę“ pirmąją vietą. II klasių komanda matematikų komandiniame konkurse mokytojo Antano Kuliešiaus taurei laimėti iškovojo III vietą.

Sportiniai laimėjimai. Molėtų rajono mokinių, gim. 2001 m., žaidynių krepšinio varžybose gimnazijos sportininkai užėmė pirmąją vietą ir dalyvavo zoninėse varžybose, kuriose laimėjo antrąją vietą. Gimnazistas Kajus Miltenis už aktyvumą, gerą mokymąsi, sportinius rezultatus reprezentuojant savo mokyklą visuomenėje pelnė apdovanojimą „Adamkiados garbė“.

Veikė fotografijų parodos: „Nueinantys...“ ir „Molėtai sportuoja“. Agnė Kazlauskaitė ir Dominykas Repečka tapo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuoto „Olimpinės fotografijos 2017“ konkurso laureatais.

Mokinių taryba su Molėtų kultūros centru surengė labdaringą Valentino dienos koncertą „Dalinkis meile“.

Molėtų gimnazijoje rekordas – 42 donorai dovanojo kraujo Nacionaliniam kraujo centrui. Gimnazijoje steigiama jaunųjų maltiečių grupė.

Savivaldybės organizuotame renginyje „Idėja+ “, skirtame Europos jaunimo savaitei paminėti, dalyvavo ir Molėtų gimnazija, registravusi tris idėjas.

Gimnazistų grupė „Actas“ muzikavo respublikiniame Andriaus Mamontovo dainų festivalyje. Gimnazistų komanda dalyvavo LR Seime vykusioje viktorinoje „Valstybingumo link: lietuvių politiniai siekiai 1914–1917 m.“.

Vykdytas programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo 2016 m. strateginių tarpmokyklinių partnerysčių projektas ,,Innovative Generation”mobilumas (Learning, Teaching and Training Activities) Lenkijoje, Belgijoje, Ispanijoje, Lietuvoje. Vykdytos programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo 2017 m. strateginių tarpmokyklinių partnerysčių projekto ,,My career in Europe“ veiklos Makedonijoje.

Vokiečių kalbos mokytoja Valentina Zapolskienė ir biologijos mokytoja Regina Mongirdienė dalyvavo Goethe‘s instituto vykdomame tarptautiniame projekte „Integruoto dalyko ir vokiečių kalbos mokymas Lietuvos mokyklose“.

Vykdyti šalies projektai: Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos organizuotas projektas „Pokalbiai apie emigraciją 2“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotas pilotinis jaunimo pilietiškumo ir socialinės atsakomybės ugdymo projektas „Nepamiršk parašiuto“, Nekilnojamojo kultūros paveldo projektas „Piliakalniai, menantys karaliaus Mindaugo laikus“.

Dalyvauta ESF Akademijos studijose, kurių tema „Išbandyk savanorystę su ESF Akademija“.

Bendradarbiavimas su aukštosiomis mokyklomis. Organizuota VGTU diena. „Makaronų tiltų 2017“ čempionate gimnazistų komanda laimėjo „Gražiausio tilto“ nominaciją FB socialiniame tinkle. Paula Meškėnaitė ir Akvilė Višniauskaitės konferencijoje „Kurkime ateitį kartu su VGTU“ skaitė pranešimą ,,Gamtinio vandens kietumas ir jo minkštinimas“. Dalyvauta VGTU projekte „Kūrybinės industrijos: nuo idėjos iki produkto“, mokslo festivalyje „Erdvėlaivis Žemė 2017”.

Organizuota tradicinė Vilniaus universiteto diena gimnazijoje. Prof. habil. dr. Vytauto Nekrošiaus rūpesčiu šeštąjį kartą Teisės fakulteto Alumni draugija skyrė stipendiją, kuri įteikta abiturientui Mantui Ramonui. Vyko Mobilios bioklasės – Vilniaus universiteto ir Thermo Fischer scientific - bendras projektas.

LR Seimo narys Petras Čimbaras dovanojo išvyką į Seimą ir Valstybės pažinimo centrą. Gimnazijoje lankėsi svečiai: poezijos knygos „Singerstraum“ autorė Giedrė Kazlauskaitė, psichologas Evaldas Karmaza, lengvaatletis, disko metikas, Olimpinių žaidynių čempionas, dukart pasaulio čempionas Virgilijus Alekna, politinis veikėjas, Seimo narys Gabrielius Landsbergis, Power Hit Radio laidų vedėja Raminta Vyšniauskaitė-Vasiliauskienė, VU Biotechnologijos instituto biochemikas profesorius Virginijus Šikšnys, aktorius Raimondas Lukšas, studentai.

Gimnazistė Ieva Sireikaitė tapo Lietuvos GO jaunimo čempione. Gimnazijos GO klubas suorganizavo respublikinį šio intelektualaus žaidimo turnyrą „FORAS 2017“.

2018 m.

2018 m. iškilmingai paminėjome valstybės šimtmetį – organizuota akcija „Žydintys Molėtų tiltai“.

Tradiciškai minėta Sausio 13-oji, organizuotas Šimtadienis, Kovo 11-osios koncertas Molėtų visuomenei,  Bičių nominacijos, Paskutinio skambučio šventė.

Dalyvauta pilietinėje iniciatyvoje „Atminties kelias“, skirtoje žydų genocido dienai paminėti. 

Vyko Muzikos vakaras,  pamokos ir edukaciniai užsiėmimai VU, Refleksijos diena, netradicinės pamokos, veiklos rajono įmonėse,  matematikos savaitės debatai „Matematika - tai galimybė įveikti iššūkį“, gamtos mokslų savaitė su pradinukais, mokytasi gamtoje ir iš gamtos Labanoro regioniniame parke, edukacija Valstybės pažinimo centre, integruota diena – Renesansas, judrioji mankšta „Vyturėlio“ darželyje, „Makaronų tiltai“. 

Gauta Lietuvos policijos padėka už dalyvavimą konkurse, skirtame Tarptautinei antikorupcijos dienai.

Dvylikta Žaliąja vėliava ir gamtosauginių mokyklų sertifikatu įvertinta gimnazijos gamtosauginė veikla.

Dalyvauta Šimtmečio dainų šventėje.

Pristatytas mokinių kūrybos almanachas „Pro kūrybos langą“.

Įkurta jaunųjų maltiečių grupė.

Gimnazijoje svečiavosi VU dėstytojai, aktorius Vidas Bareikis, politikai Audronius Ažubalis, Paulius Saudargas, Valentinas Stundys, poetė Greta Ambrazaitė, KTU žygeivių klubo „Ąžuolas“ nariai Liepa Julija Pusvaškytė ir Jonas Bajorūnas, sociolingvistė Loreta Vaicekauskienė.

Vykdyti projektai:  „Būk pilietiškas ir atsakingas“, „Nepamiršk parašiuto“, „Erasmus+" 2 tarpmokyklinių strateginių partnerysčių projektas „Innovative Generation“, „Erasmus+“ 2 tarpmokyklinių strateginių partnerysčių projektas „My career in Europe“. 

Mokytojos Valentina Zapolskienė ir Regina Mongirdienė su  gimnazistais dalyvavo Goethe’s instituto projekte CLILIG @LITAUEN.

Gimnazijoje veikė Dominyko Repečkos fotoparoda „Aštuoniolika“.

Mokinių taryba organizavo Utenos ir Molėtų mokyklų mokinių mainus.

Vyko LMS inicijuotas renginys „Laiko kapsulė“.

Grupė sportininkų dalyvavo bėgime aplink Želvų ežerą, skirtame Sausio 13-ajai. Organizuotas 5-asis Solidarumo bėgimas.

52 pirmokai dalyvavo gabių ir žingeidžių mokinių tyrime.

Kovo 13 dieną užfiksuotas gimnazijos skaičiaus π rašymo iš atminties rekordas. Pirmąja Molėtų gimnazijos čempione tapo Izabelė Makūnaitė, iš atminties parašiusi 206 skaičiaus π skaitmenis.

VU Teisės fakulteto stipendininke tapo abiturientė Lina Jamantaitė. 

Molėtų savivaldybės padėkos ženklas įteiktas Klaudijui Mackoniui už labai gerus mokymosi rezultatus, aktyvų dalyvavimą krašto kultūriniame gyvenime bei Molėtų garsinimą šalyje ir pasaulyje. 

Mero padėkos raštu už puikius mokymosi rezultatus, pasiekimus olimpiadose, aktyvią visuomeninę veiklą apdovanota Monika Leišytė. 

Molėtų rajono jaunimo reikalų tarybos padėka už aktyvų jaunimo politikos formavimą rajone įteikta Adui Oleinik.

 Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjos padėkos raštai įteikti Miglei Urbonaitei, Linai Jamantaitei, Giedrei Narsevičiūtei, Urtei Pumputytei, Žiedūnei Dubnikovaitei.

Gimnazijos baigimo proga abiturientai apdovanoti rėmėjų stipendijomis. Monika Leišytė ir Klaudijus Mackonis pelnė biotechnologinės farmacijos UAB „Sicor Biotech“ gamyklos direktoriaus Giedriaus Žundos stipendiją.  

Visuomenės veikėjo, švietimo draugijos „Rytas“ pirmininko, kunigo, profesoriaus Petro Kraujalio (Vieštauto) vardo stipendija, kurią įsteigė artimas giminaitis, Vilniaus universiteto Tarybos pirmininkas Rimantas Kraujalis,  paskirta Žiedūnei Dubnikovaitei. 

Mingailei Adelei Maželytei skirta Angonitos Rupšytės – LR Seimo  parlamentarizmo istorinės atminties skyriaus vedėjos stipendija. 

Asociacijos „Molėtų krašto iniciatyvos“ stipendija atiteko Medai Petrošiūtei. 

LR Seimo nario P. Čimbaro padėkos ir dovanos skirtos Tomui Klevui, Domui Kazlui, Miglei Urbonaitei, Gabrielei Dirmaitei, Arturui Cesiuliui.

Pirmą kartą gimnazijos istorijoje abiturientų brandos egzaminai įvertinti net devyniais šimtukais: 4 anglų kalbos (mokytojos Danguolė Dirmienė, Vita Maželienė, Stasė Stundienė, Elinga Šimkūnaitė), 5 informacinių technologijų (mokytoja Valentina Janušienė). Klaudijus Mackonis gavo du šimtukus.

Šeši abiturientai gimnaziją baigė puikiai ir labai gerai. Miglei Urbonaitei įteiktas Brandos atestatas su pagyrimu.

Mokytojos Stasė Stundienė ir Vita Maželienė apdovanotos Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo Garbės raštais.

Aurita Petrulytė (mokytoja  Skaidrina Laurinavičienė) dalyvavo nacionaliniame konkurse „Lietuvos istorijos žinovas“.

Aurita Petrulytė (mokytoja Lina Urbanavičienė) tapo Kazimiero Simonavičiaus universiteto esė konkurso „Ateities lingvistas“ nugalėtoja  ir pelnė I laipsnio diplomą.

Molėtų gimnazijos komanda „Bio MG indikatoriai“ - pirmosios nacionalinės „Žaliosios olimpiados“ nugalėtoja – lankėsi Vokietijoje (mokytoja Regina Mongirdienė).

Žiedūnė Dubnikovaitė (mokytoja Jolanta Žalalienė) - Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso nugalėtoja. 

Agnė Jurgelėnaitė pateko į Lietuvos mokinių istorijos olimpiados geriausiųjų dešimtuką ir svečiavosi Briuselyje.

Ieva Narauskaitė (mokytoja Daiva Sičiūnienė), Ia klasė pelnė Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pagyrimo raštą už gerą prozos kūrinį, pristatytą Lietuvos mokinių vieno kūrinio konkurse „Labas“.

Karolina Gaižutytė dalyvavo „Kalbų kengūros“ lyderių ture. 

II c klasės mokinys Titas Lesnikauskas  nacionaliniame „Matmintinio “ 7-12 klasių konkurse užėmė IV vietą ir  dalyvavo tarptautiniame konkurse, kuris vyko Lvove (Ukraina). 

Dominykas  Repečka laimėjo II vietą  respublikiniame jaunimo fotoreportažų konkurse „Krištolinis objektyvas“, Motiejus  Laurinavičius pelnė nominaciją už kūrybinius ieškojimus.

Dominykas  Repečka tapo Lietuvos mokinių fotografijos konkurso  prizininku (mokytoja Jolanta Liubeckaitė).

Kornelija  Baltuškaitė respublikiniame renginyje „Moksleivių teisinio švietimo programa“ laimėjo III vietą (mokytoja  Skaidrina Laurinavičienė).

Kipras  Mongirdas  respublikiniame projekte „Giminės medis – 2018“ laimėjo I vietą (mokytoja  Virginija Petrauskienė).

Respublikinėje viktorinoje „Po žvaigždėtu dangum“ I vietą laimėjo Konstantinas  Misiūnas, II vietą - Titas  Stelmokas (mokytoja Irena Jančionytė).

Gimnazistų komanda „Liuosybės frakcija“ respublikinėje viktorinoje „Vieni iš daugelio: 1918 m. vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės  Akto signatarai – valstybės kūrėjai“  laimėjo III vietą (mokytoja  Skaidrina Laurinavičienė).

Nacionalinio konkurso „Pamoka gamtoje: svajokime drauge“ prizininkai: Elinga Jurkūnaitė, Izabelė Makūnaitė, Toma Misiulytė, Justina Židonytė, Eimantas Višumirskas (mokytoja Regina Mongirdienė).

Agota Dranseikaitė su broliais tapo Lietuvos švietimo įstaigų vaikų ir mokinių vokiškų dainų festivalio 2018 laureatais.

Rajono mero padėkos angelas įteiktas abiturientei Justinai Židonytei.

 

Copyright © 2020. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.